Shwe Dagon Pagoda

Shwe Dagon Pagoda

Wednesday, February 25, 2015

စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ေက် ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protest
စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ေက် ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေအျပီလ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ညီညြတ္မွဳ ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မဳွ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ညီညြတ္မွဳ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မွဳ တို႔ကို အကြဲကြဲအျပဲျပဲ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ျပီးညီညြတ္မွဳျပိဳကြဲသြားေစရန္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွဳတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးကို ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွအဓိက တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖၚေပးခ့ဲႀကရပါသည္။အလ်ဥ္းသင့္၍တင္ျပရလ်ွင္ ထိုစဥ္က လက္ရွိသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ အနီးကပ္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ႀကံ႔ခိုင္ေရးအသင္း ကို ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီး ေနာက္ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စစ္ဆင္ေရး ႏွင့္ စည္းရုံးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္အတြင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးမွဘြဲ႔ရခဲ့ေသာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ အတြင္း ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ၀င္ေရာက္စည္းရုံးခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျခင္း မိတ္ဆုံစားပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သက္ႀကီး၀ါႀကီး ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း  စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္ခ့ဲသလို အျခားတစ္ဖက္တြင္းလည္း တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း အေျခအေနကိုအပ္က်သည္႔အသံမွစႀကားေစရန္ အတြင္းသူလွိွ်လ္မ်ား (Sleepers) ၊ သတင္းေပးမ်ား (Informers) ကို နည္းမိ်ဳးစုံႏွင့္ေမြးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ထိုစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စစ္အစိုးရဆန႔္က်င္စိတ္မ်ားနည္းပါးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေအာင္ျမင္မွဳမရခ့ဲပါ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား၏ လိမ္ညာခ့ဲမွဳေတြအေပၚ အယုံအႀကည္ကင္းမ့ဲခ့ဲႀကျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အတြင္းသူလွိွ်လ္မ်ား (Sleepers) ၊ သတင္းေပးမ်ား (Informers) အကူအညီျဖင့္ လက္ဦးမွဳရယူျပီး ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ လမ္းေပၚထြက္ေႀကြးေႀကာ္သူမ်ားကို အခက္အခဲမရွိရွင္းလင္းႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဦးေဆာင္သူ အခ်ိဳ႔လည္းဆက္လက္မေနရဲခ့ဲႀကသျဖင့္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသို႔ေျပးခ့ဲႀကသျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳသည္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြား ခ့ဲပါသည္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေက်ာင္းသားႏွင့္ပတ္သက္သည္႔မူ၀ါဒ ကို စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ၀ါရွင္တန္ျမိဳ႔ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ ေက်ာက္ဆည္ဇာတိ ဦးေသာင္း (လက္ရွိအမတ္) ကို သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ရာထူးအသစ္ ခန္႔အပ္ကာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ၄င္း၏အႀကံေပးခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္႔ႀကဲသြားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားအျပားဖြင့္လွစ္ေစခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းေတြသာမ်ားခ့ဲေသာလည္း သင္ႀကားမွဳအေထာက္အကူမ်ားျပည္႔စုံစြာ ေထာက္ပံ့မွဳမရွိ သင္ႀကားသည္႔ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအရည္အခ်င္းျပည္႔၀မွဳမရွိမွဳ တို႔ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ နိမ့္သထက္နိမ့္က်လာခဲ့ျပီး လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပရလ်ွင္ ပညာမတတ္သူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရရွိေနသ၍ ပညာေရးေကာင္းလာရန္ အေႀကာင္းမရွိပါ။ မိမိတို႔သင္ႀကားခ့ဲေသာ 
စစ္တကၠသိုလ္ သည္ စစ္ပညာကိုသာ အဓိကသင္ႀကားျပီး အတန္းပညာကိုသေဘာအေနျဖင့္သာသင္ႀကားျပီး ဘြဲ႔ရခဲ့သည္႔ အတြက္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က့ဲသို႔ ပညာေရးကို မေတြးတတ္သည္ကို လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၀န္ခံရပါမည္။ ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ား၏အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုသာရယူသင့္ျပီး သာေပါင္းပညာရွင္မ်ား၏အႀကံဉာဏ္ကိုလက္မခံသင့္ပါ။
လက္ရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုအႀကံျပဳရလွ်င္ေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပိုင္းကို သမၼတ အားအႀကံျပဳ ေနႀကသူမ်ားသည္ မ်က္မွန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္္တင္ဦး ေထာက္လွမ္းေရးေခတ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏိုင္သိန္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးလြင္တို႔ျဖစ္ႀကသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ား သည္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ အလြန္မ်ားပါသည္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးနည္းနာမ်ားေလ့က်င့္သင္ႀကားခဲ့သူ မ်ားျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားေတြဘက္မွ အစစ အရာရာ သတိရွိဘို႔လို႔အပ္ပါသည္။ 
ဘာေတြ လိုအပ္လည္းဆိုရင္ေတာ့ မိမိတို႔ပန္းတိုင္ (Goal) မေပ်ာက္ပါေစႏွင့္ ေျခာက္တိုင္းလည္းမေႀကာက္ႏွင့္ ၊ ေျမွာက္တိုင္းလည္းမေျမာက္ႏွင့္ ၊ စည္းကမ္းရွိပါ ၊  ညီညြတ္ပါ ၊ ျပည္သူ၏ေမတၱာကိုအျပည္႔အ၀ရယူပါ၊ 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္း ရဲ တပ္ဖြဲ႔ မွာ တပ္သား မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိသူမ်ား နဲ႔ စစ္တပ္ကိုအုပ္စီးထားေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိသူေတြကိုခြဲျခား သိျမင္ေပးပါ။ စည္းရုံးလို႔ရရင္စည္းရုံးပါ။ 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ကိုမပစ္ပယ္မဆန္႔က်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ၏ အားသူ႔ဆီမွာရွိသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက သူမကိုစည္းရုံးႏိုင္ရင္ သူတို႔ေအာင္ပြဲရမည္ ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ တိုင္းရင္းသားေတြ၏အားကိုလည္းယူပါ။ မိမိဘက္မွလည္း ဘယ္လိုျပန္ျပီး အစိုးရ ဘက္ေတာ္သားေတြအတြင္း ထိုးေဖါက္မည္႔ အစီအအမွန္မ်ားရွိသင့္သည္။

ေနာက္ဆုံး ေျပာခ်င္တာက ေက်ာင္းသားေတြ၏ေတာင္းဆိုေနမွဳကို အစိုးရကလိုက္ေျဖရွင္းေနပါေစ ေက်ာင္းသားေတြက အစိုးရ ခိုင္းသည္႔ေနာက္မလိုက္ပါႏွင့္။ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား သဘာ၀က်ျပီး ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမွဳအေရးႀကီးသည္။
`ေက်ာင္းသားမ်ားျပည္သူလူထု၏ အသဲႏွစ္လုံးကိုရယူပါ´

`စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ၏လွည္႔စားမွဳကိုတုန္႔ျပန္ဘို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားစဥ္းစားထားပါ။သမရိုးက် နည္းလမ္းမ်ားေရွာင္ပါ´

ေအာင္လင္းထြဋၤ             ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၅)ရက္
၀ါရွင္တန္ျမိဳ႔

Monday, February 23, 2015

ကုုိးကန္႔ေဒသတုုိက္ပဲြ ၂၀၀၉ နဲ႔ ၂၀၁၅ ဘာကြာသလဲhttp://www.htetaungkyaw.net/2015/02/sound-test.htmlSunday, February 22, 2015
11:57 AM  Htet Aung Kyaw  No comments
(ကုုိးကန္႔ေဒသတုုိက္ပဲြအေၾကာင္းသတင္းၾကီးေနလိုု႔ ဖြိဳင္ေဟာင္းေတြကိုုျပန္ရွာတဲ့အခါ ၂၀၀၉  ခုုနွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က လႊင့္ထားတဲ့ တနဂၤေႏြသတင္းအစီစဥ္တခုုကိုု ျပန္ေတြ႔ပါတယ္။

နားေထာင္ၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာ့သမုုိင္းဟာ တပတ္ျပန္လည္ေနသလုုိပါပဲ။ ၂၀၀၉  နဲ႔ ၂၀၁၅ ျပသာနာ သိပ္ မကြာလွသလုုိပါပဲ။ နားဆင္သုုံးသပ္နုုိင္ၾကဖုုိ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀လုုိက္ပါတယ္၊)။

(ဓာတ္ပုုံကိုု ဧရာ၀တီမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္)

တနဂၤေနြ သတင္းအစီစဥ္
ကိုကန့္ေဒသက တိုက္ပြဲေတြရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ
ဒီဗြီဘီ-             -၃၀ဝ၈၀၉   (ထက္ေအာင္ေက်ာ္)
(Winburmese ကေန Zawgyi ကုုိေျပာင္းထားတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႔စာလုုံးေတြ မပီမျပင္ျဖစ္ေနတာကိုု  သီးခံျပီး အသံကုုိသာ နားဆင္ေတာ္မူပါရန္)

        ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ့ေျမာက္ေဒသ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကိုးကန့္နယ္ေျမမွာ တိုက္ပြဲေတြျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေနျပီး ေဒသခံအမ်ားအျပား တရုတ္နိုင္ ငံဖက္ထြက္ေျပးေနတာကိုသတင္းေတြထဲ =ကားခဲ့ျပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီတိုက္ပြဲေတြဟာ ေတာ္ရံုနဲ့ ပီးမဲ့ပံုမျမင္ေရးေသးဘဲ ကိုးကန့္နဲ့မဟာမိတ္ဖြဲ့ထားတဲ့ ဝ။ မိုင္းလားနဲ့ တျခား ျငိမ္း-အဖြဲ့ေတြ ပါ စစ္ပြဲထဲပါလာနိုင္တဲ့အတြက္ အေျခေနဟာ ပိုမိုရ_တ္ေထြးျပီး ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ နာဂါတ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္တယ္ဆိုျပီး အကဲခတ္တခ်ိဳ့က ေဝဖန္ေနပါတယ္။
        ဆိုေတာ့ ဒီျပသာနာ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုစျဖစ္လာတာလဲ။ ကိုးကန့္-အဖြဲ့နဲ့ ဖုန္ =ကားရွင္-ဆိုတာ ဘယ္ကေနစေပၚလာတာလဲ။ ဘာေ=ကာင့္အပစ္ရပ္ပီး ဘာေ=ကာင့္ ျပန္ တိုက္ေနတာလဲ။ ဒီတိုက္ပြဲေတြက ဘယ္အထိဦးတည္ျပီး ဘယ္လိုအေျဖရွာနိုင္မလဲ- စတဲ့ စတဲ့ အေ=ကာင္းရာေတြကို အခုတပါတ္ တနဂၤေနြသတင္းအစီစဥ္အျဖစ္ ေဆြးေနြးတင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။


         ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီအစီစဥ္အတြက္ က်ေနာ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ပုဂိုလ္ -ဦးက ေတာ့ ၁၉၈၉- မတ္လ ၂၁-ရက္ေန့မွာ ကို့ကန့္အဖြဲ့နဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥၤပါဝင္ခဲ့သူ စစ္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္နဲ့ စစ္အစိုးရနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသ ေဘာတူညီခ်က္ပ်က္ျပီး ၂၀ဝ၇-ဇူလိုင္လမွာ ေတာျပန္ခိုလာသူ ရလလဖ-အဖြဲ့မွ ဗိုလ္မ_ =ကီးခြန္သူရိန္တို့ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉-မတ္လ ၂၁-ရက္ေန့။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ -ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုျပီးကာစ- ဗမာျပည္ကြန္ျမူနစ္ပါတီကေန တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြခြဲထြက္ျပီးကာစ။ ၁၉၉၀-ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကာမွာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့တခုျဖစ္တဲ့ ကိုးကန့္နဲ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးစတင္ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ေဆြးေနြးပြဲရဲ့ -ဖက္သေဘာတူညီခ်က္က ဘာေတြလဲလို့ ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္ကို က် ေနာ္စတင္ေမး=ကည့္ခဲ့ပါတယ္---
        အသံ---
        ကိုးကန့္အဖြဲ့နဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္က ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ခဲ့ဖူးသူ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္ေျပာသြားတာပါ။ အခုနွစ္ ၂၀-=ကာျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီကိစဏေတြကိုဦးေဆာင္လ_ပ္ရွားခဲ့တဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန့္လဲ ေထာင္နန္း စံရ။ ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္လဲ-နို္င္ငံေရးခိုလံ_ခြင့္ယူရနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလံုးဝ-ပ်က္ျပယ္ သြားျပီးျဖစ္တဲ့အျပင္ အယင္ထက္ပိုျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲမ်ိဳးဆီေတာင္ ဦးတည္လာေနတဲ့ လားလာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆိုေတာ့ နအဖ-စစ္အစိုးရဟာ ျငိမ္း-ေတြကို တကယ္ဘဲ့အျပတ္ ရွင္းဖို့ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲထားျပီးသားလား။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုကန့္ကြက္ျပီး ၂၀ဝ၇-ဇူလိုင္မွာေတာျပန္ခိုလာတဲ့ ရလလဖ-ေခၚ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး ျငိမ္း-အဖြဲ့မွ ဗိုလ္မ_=ကီးခြန္သူရိန္ကို က်ေနာ္ေမး=ကည့္ခဲ့ပါတယ္---
        အသံ---
        ရလလဖ-အဖြဲ့မွခြဲထြက္ျပီး အင္အား ၁၀ဝ-ေက်ာ္နဲ့ေတာျပန္ခိုလာသူ ဗိုလ္မ_=ကီး ခြန္သူရိန္ရဲ့အေတြ့အ=ကံုျဖစ္ပါတယ္။ သူေျပာသြားတဲ့ ရလလဖ-ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာကေတာ့ ဥက႕ဌ=ကီး ဦးတာကလယ္ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ျပီး နအဖ-ရဲ့ေသြးခြဲမ_=ကာင့္ ရလလဖ--ခ်မ္း ကြဲခဲ့ရပါတယ္။ တျခားက လက္နက္ခ်။ တျခမ္းက ဟိုမေရာက္-ဒီမေရာက္ျဖစ္ေနျပီး ခြန္သူ ရိန္-ဦးစီးတဲ့တျခမ္းကေတာ့ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္နီနဲ့ ရွမ္းျပည္တပ္ေတာ္မ=ကား နယ္ေျမဆီေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ေတြ=ကား ေသြးကြဲေအာင္လ_ပ္ေဆာ္ ျခင္း။ အခ်င္းခ်င္းပတိပချဖစ္ရင္ အဲဒါကိုအခြင့္ေကာင္းယူျပီး=ကားဝင္ျဖန္ေျဖသလိုလိုနဲ့ -ဖက္စလံုးကိုအျပတ္ရွင္းတာမ်ိဳးကို နွစ္ ၂၀-ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ့ခဲ့ရျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလဲ ကိုးကန့္အဖြဲ့တြင္းက ဖုန္=ကားရွင္နဲ့ ပယ္ေစာင္ခ်ိန္တို့ရဲ့ ပတိပ ခမွာ နအဖ-က =ကားဝင္သလိုလိုနဲ့ ဖုန္=ကားရွင္အဖြဲ့ကို အျပတ္ရွင္းေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ လာေနပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖ-ရဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚထားတဲ့ေပၚလစီလား။ ဗိုလ္မ_ ေအာင္လင္းထြတ္ကေတာ့ ဒါဟာတပ္မေတာ္ရဲ့ေပၚလစီမဟုတ္ဘဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ_=ကီးသန္းေရြ့ရဲ့ ကိုယ္က်ိဳးကာကြယ္ေရးေပၚလစီသာျဖစ္တယ္လို့ေဆြးေနြးလာပါတယ္---
        အသံ---
        ၁၉၉၅-ကိုးကန့္အဖြဲ့အတြင္း အာ%ာသိမ္းပြဲနဲ့ လက္ရွိအာ%ာသိမ္းပြဲေတြရဲ့ေနာက္ ကြယ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ_=ကီးသန္းေရြနဲ့ ကက-=ကည္း-ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးေတြရွိေနတယ္လို့ ဗိုလ္မ_ ေအာင္လင္းထြတ္ေျပာသြားတာပါ။ ဆိုေတာ့ အခုကိစဏမွာလဲ ေခါင္းမာတဲ့ ဖုန္=ကားရွင္ကို လာရ_ိးဆီဆင့္ေခၚတာဟာ မံုစလ-လိုမ်ိဳးအျပတ္ရွင္းဖို့လားဆိုတာဟာ သံသယ-ရွိစရာျဖစ္ ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မံုစလနဲ့ ဖုန္=ကားရွင္ကြာတာကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္အမ်ားစုကို ဖုန္=ကားရွင္ကထိမ္းထားနိုင္ျခင္း။ ေနာက္-အဲဒိီထက္ ပိုအေရး=ကီးတာကေတာ့ မုန္စလ-ျပသာနာအျပီး  ၁၉၉၆-ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီလိုျပသာနာေတြျဖစ္လာရင္ အခ်င္းခ်င္းကူညီနိုင္ =ကဖို့အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ ဗကပ-ခြဲထြက္အဖြဲ့ေတြျဖစ္တဲ့ ဝ။ မိုင္းလား။ ရွမ္း-ေျမာက္နဲ့ ေအအိုင္ေအ-တပ္မဟာ -တို့နဲ့ ပီဒီအက္-ေခၚ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ဒီမိုကေရစီတပ္ဦး-စစ္ေရး မဟာမိတ္ဖြဲ့ထားလိုက္ျခင္းဘဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေ=ကာင့္ အခုဆိုရင္ ဖုန္=ကားရွင္မွာတပ္အင္ အား ၁၀ဝ၀-ေက်ာ္သာရွိေပမဲ့ သူေနာက္မွာ အင္အား -ေသာင္းနီးပါးရွိတဲ့ -တပ္ေတြ ရွိေနသလို -နယ္ေျမတြင္းကိုလဲ အခ်ိန္မေရြးဆုတ္ခြါနိုင္တဲ့အေျခေနရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ရွမ္းျပည္အတြင္းပိုင္းက ျငိမ္းေတြ။ ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္က ျငိမ္းေတြနဲ့စာရင္ တရုတ္နယ္စပ္ဖက္ က အားသာခ်က္ျဖစ္တယ္လို့ ရွမ္းနယ္ကေန ထိုင္းနယ္စပ္ဆီေတာျပန္ခိုလာသူ ဗိုလ္မ_ =ကီးခြန္းသူရိန္က ေျပာပါတယ္----
        အသံ---
        ခြန္သူရိန္ေျပာသြားတာပါ။ -က အင္အား -ေသာင္းေက်ာ္။ ကိုးကန့္ကတေထာင္ ေက်ာ္။ မိုင္းလားက ၃၀ဝ၀-ေက်ာ္။ ေကအိုင္ေအ-က ၅၀ဝ၀-နီးပါး။ ရွမ္းေျမာက္က ၃၀ဝ၀-နီးပါးစသျဖင့္ တပ္ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ အင္အားသိပ္မနဲလွသလို -နယ္ေျမထဲက စက္ရံုေတြမွာ ေသနပ္ေရာ။ က်ဥ္ဆံေရာထုတ္ေနနိုင္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျငိမ္း-ေတြကို ေလ်ာ့ တြက္လို့ေတာ့မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ ၂၀-ကာလအတြင္း -ဖက္စစ္ ျပင္မ_ကို ျပန္=ကည့္မယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းေတြဖက္က ဘယ္လိုဘဲ့ျပင္ျပင္ နအဖ-ရဲ့စစ္ျပင္မ_ကိုေတာ့ မွီဖို့မ လြယ္ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစယူစဥ္ ၈၈-၈၉-ဝန္းက်င္က အင္အားတသိန္းဝန္းက်င္သာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီေန့ -သိန္းေက်ာ္ -သိန္းနီးပါးအထိရွိလာေနျပီျဖစ္သလို တိုက္ေလ ယဥ္နဲ့ တျခားေခါတ္မွီစစ္ပစဏည္းေတြကို တရုတ္။ ရုရွား-ေျမာက္ကိုးရီးယားဆီကရေနတဲ့ အတြက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ေတာ့ နအဖ-ဖက္ကဘဲ့ အသားစီးရသြားမဲ့အေျခေနလို့ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ပြဲရဲ့အလားလာနဲ့ပါတ္သက္ျပီး ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္ကို ထပ္ ေမး=ကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့-က်ေနာ္ရဲ့တြက္ကိန္းကို သူက လက္ခံပံုမရပါဘူး---
        အသံ---
        ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္ရဲ့ စစ္ေရးအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျမင္အတြက္ဘာေတြ အေထာက္ထားရွိသလဲ။ နယ္ေျမအ ေျခေနထူးျခားခ်က္။ လူမ်ိဳးရဲ့ထူးျခားခ်က္။ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္နဲ့ဆက္စပ္မ_ စစ္ေျမျပင္အေနထားေတြကို အဲဒီေဒသဆီမေရာက္ဖူးတဲ့ ျပည္မဖက္က ေသာတရွင္ေတြသိနိုင္ေအာင္ အက်မ္းဖ်င္းေျပာျပေပးဖို့ ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္ကို က် ေနာ္ေမးခဲ့ပါေသးတယ္---
        အသံ---
        ဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ျဖစ္ေနပီ။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပီဆိုကတည္းက -ဖက္ အက် ဆံုးရွိမယ္။ ေဒသခံေတြဒုကၿေရာက္မယ္။ စီးပြါးပ်က္။ ျမိုပ်က္-ရြာပ်က္ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ဆံုး တိုင္းျပည္ပါ-ပ်က္နိုင္တဲ့အတြက္ ဒီျပသာ ဘယ္လိုအေျဖရွာရင္ေကာင္းမလဲ။ အေျဖရွာနိုင္ တဲ့နည္းေကာရွိေသးရဲ့လား။ ဗိုလ္မ_းေအာင္လင္းထြတ္နဲ့ ဗိုလ္မ_းသူရိန္တို့ရဲ့အ=ကံျပုခ်က္က ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား---

        အသံ---

https://soundcloud.com/winhtein201