Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, February 25, 2015

စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ေက် ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protestImage result for burmese student protest
စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ေက် ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေအျပီလ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ညီညြတ္မွဳ ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မဳွ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ညီညြတ္မွဳ ၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မွဳ တို႔ကို အကြဲကြဲအျပဲျပဲ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ျပီးညီညြတ္မွဳျပိဳကြဲသြားေစရန္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွဳတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးကို ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွအဓိက တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖၚေပးခ့ဲႀကရပါသည္။အလ်ဥ္းသင့္၍တင္ျပရလ်ွင္ ထိုစဥ္က လက္ရွိသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ အနီးကပ္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္ စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ ႀကံ႔ခိုင္ေရးအသင္း ကို ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီး ေနာက္ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စစ္ဆင္ေရး ႏွင့္ စည္းရုံးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္အတြင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးမွဘြဲ႔ရခဲ့ေသာ စစ္ဘက္နယ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ အတြင္း ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ၀င္ေရာက္စည္းရုံးခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျခင္း မိတ္ဆုံစားပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သက္ႀကီး၀ါႀကီး ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္း  စသည္႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္ခ့ဲသလို အျခားတစ္ဖက္တြင္းလည္း တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း အေျခအေနကိုအပ္က်သည္႔အသံမွစႀကားေစရန္ အတြင္းသူလွိွ်လ္မ်ား (Sleepers) ၊ သတင္းေပးမ်ား (Informers) ကို နည္းမိ်ဳးစုံႏွင့္ေမြးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ထိုစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စစ္အစိုးရဆန႔္က်င္စိတ္မ်ားနည္းပါးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေအာင္ျမင္မွဳမရခ့ဲပါ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား၏ လိမ္ညာခ့ဲမွဳေတြအေပၚ အယုံအႀကည္ကင္းမ့ဲခ့ဲႀကျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အတြင္းသူလွိွ်လ္မ်ား (Sleepers) ၊ သတင္းေပးမ်ား (Informers) အကူအညီျဖင့္ လက္ဦးမွဳရယူျပီး ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ လမ္းေပၚထြက္ေႀကြးေႀကာ္သူမ်ားကို အခက္အခဲမရွိရွင္းလင္းႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဦးေဆာင္သူ အခ်ိဳ႔လည္းဆက္လက္မေနရဲခ့ဲႀကသျဖင့္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ပသို႔ေျပးခ့ဲႀကသျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳသည္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြား ခ့ဲပါသည္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေက်ာင္းသားႏွင့္ပတ္သက္သည္႔မူ၀ါဒ ကို စစ္အာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ၀ါရွင္တန္ျမိဳ႔ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ ေက်ာက္ဆည္ဇာတိ ဦးေသာင္း (လက္ရွိအမတ္) ကို သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ရာထူးအသစ္ ခန္႔အပ္ကာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ၄င္း၏အႀကံေပးခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္႔ႀကဲသြားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားအျပားဖြင့္လွစ္ေစခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းေတြသာမ်ားခ့ဲေသာလည္း သင္ႀကားမွဳအေထာက္အကူမ်ားျပည္႔စုံစြာ ေထာက္ပံ့မွဳမရွိ သင္ႀကားသည္႔ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအရည္အခ်င္းျပည္႔၀မွဳမရွိမွဳ တို႔ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ နိမ့္သထက္နိမ့္က်လာခဲ့ျပီး လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပရလ်ွင္ ပညာမတတ္သူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရရွိေနသ၍ ပညာေရးေကာင္းလာရန္ အေႀကာင္းမရွိပါ။ မိမိတို႔သင္ႀကားခ့ဲေသာ 
စစ္တကၠသိုလ္ သည္ စစ္ပညာကိုသာ အဓိကသင္ႀကားျပီး အတန္းပညာကိုသေဘာအေနျဖင့္သာသင္ႀကားျပီး ဘြဲ႔ရခဲ့သည္႔ အတြက္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က့ဲသို႔ ပညာေရးကို မေတြးတတ္သည္ကို လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား၀န္ခံရပါမည္။ ပညာရွင္အစစ္အမွန္မ်ား၏အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုသာရယူသင့္ျပီး သာေပါင္းပညာရွင္မ်ား၏အႀကံဉာဏ္ကိုလက္မခံသင့္ပါ။
လက္ရွိေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုအႀကံျပဳရလွ်င္ေတာ့ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပိုင္းကို သမၼတ အားအႀကံျပဳ ေနႀကသူမ်ားသည္ မ်က္မွန္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္္တင္ဦး ေထာက္လွမ္းေရးေခတ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေဟာင္း မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏိုင္သိန္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္း ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးလြင္တို႔ျဖစ္ႀကသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ား သည္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ အလြန္မ်ားပါသည္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးနည္းနာမ်ားေလ့က်င့္သင္ႀကားခဲ့သူ မ်ားျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားေတြဘက္မွ အစစ အရာရာ သတိရွိဘို႔လို႔အပ္ပါသည္။ 
ဘာေတြ လိုအပ္လည္းဆိုရင္ေတာ့ မိမိတို႔ပန္းတိုင္ (Goal) မေပ်ာက္ပါေစႏွင့္ ေျခာက္တိုင္းလည္းမေႀကာက္ႏွင့္ ၊ ေျမွာက္တိုင္းလည္းမေျမာက္ႏွင့္ ၊ စည္းကမ္းရွိပါ ၊  ညီညြတ္ပါ ၊ ျပည္သူ၏ေမတၱာကိုအျပည္႔အ၀ရယူပါ၊ 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္း ရဲ တပ္ဖြဲ႔ မွာ တပ္သား မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိသူမ်ား နဲ႔ စစ္တပ္ကိုအုပ္စီးထားေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိသူေတြကိုခြဲျခား သိျမင္ေပးပါ။ စည္းရုံးလို႔ရရင္စည္းရုံးပါ။ 

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ကိုမပစ္ပယ္မဆန္႔က်င္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ၏ အားသူ႔ဆီမွာရွိသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက သူမကိုစည္းရုံးႏိုင္ရင္ သူတို႔ေအာင္ပြဲရမည္ ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ တိုင္းရင္းသားေတြ၏အားကိုလည္းယူပါ။ မိမိဘက္မွလည္း ဘယ္လိုျပန္ျပီး အစိုးရ ဘက္ေတာ္သားေတြအတြင္း ထိုးေဖါက္မည္႔ အစီအအမွန္မ်ားရွိသင့္သည္။

ေနာက္ဆုံး ေျပာခ်င္တာက ေက်ာင္းသားေတြ၏ေတာင္းဆိုေနမွဳကို အစိုးရကလိုက္ေျဖရွင္းေနပါေစ ေက်ာင္းသားေတြက အစိုးရ ခိုင္းသည္႔ေနာက္မလိုက္ပါႏွင့္။ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား သဘာ၀က်ျပီး ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမွဳအေရးႀကီးသည္။
`ေက်ာင္းသားမ်ားျပည္သူလူထု၏ အသဲႏွစ္လုံးကိုရယူပါ´

`စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ၏လွည္႔စားမွဳကိုတုန္႔ျပန္ဘို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားစဥ္းစားထားပါ။သမရိုးက် နည္းလမ္းမ်ားေရွာင္ပါ´

ေအာင္လင္းထြဋၤ             ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၅)ရက္
၀ါရွင္တန္ျမိဳ႔

No comments:

Post a Comment