Shwe Dagon

Shwe Dagon

Tuesday, October 14, 2014

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သမီးေတာ္မ်ား - ကိုရင္ေမာင္

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သမီးေတာ္မ်ား - ကိုရင္ေမာင္

Tomorrow ဂ်ာနယ္တြင္ သမီးေတာ္ရာဇ၀င္ကို ဆရာ လက္ေစာင္းထက္ ေရးေနသည္ကို ဖတ္႐ႈရေသာ အခါတြင္ ဤသမီးေတာ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားအား ဗိုလ္က်ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳေနသနည္းဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ဖခင္မွာ အာဏာရွင္ႀကီးဟု ေျပာေသာ္လည္း တဖက္မွ ၾကားသိရသည္မွာ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
၄င္းတို႔၏ ရမ္းကားမႈ ဗိုလ္က်မႈမ်ားကို ၄င္းတို႔ဖခင္သိရွိပံု မေပၚႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အာဏာရွင္ႀကီးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဆိုဗီယက္ ယူနီယံႀကီးတြင္ အာဏာရွင္ စတာလင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏ သမီးမွာ ဆရာ လက္ေစာင္းထက္၏ ေဆာင္းပါးမွ သမီးေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္သည္ကို မၾကားခဲ့ရပါ။ အလားတူပင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အာဏာအျပည့္အ၀ရွိေသာ ဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္စီတုန္းသည္ သူ၏သမီးအား သူ႔နားတြင္ မေနေစဘဲ Communeတြင္ ထားပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းမွ ၄င္းဖခင္မသိေစဘဲ အိမ္သို႔ေခၚ၍ ရံဖန္ရံခါ ေကၽြးေမြးပါသည္။ ထို႔နည္းတူ ၄င္းအျခား အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္မရပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ သမီးေတာ္မ်ားမွာ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ပံုရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သမီးေတာ္ တစ္ဦးသည္ အိမ္ေဖာ္မေလးအား မေက်နပ္၍ အလြန္ေအးေသာ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ ေဆာင္းရာသီတြင္ အေႏြးထည္ မ၀တ္ေစဘဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သံအမတ္ႀကီး ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းသံအမတ္ႀကီးသည္ သမီးေတာ္ဒဏ္မခံႏုိင္၍ ပင္စင္ယူသြားပါေတာ့သည္။
သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သည္ စိတ္ညစ္စြာျဖင့္ ၿငီးထြားသည္ကို ၾကားခဲ့ရဘူးပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား “အရင္အေႂကြးေတာင္ မေက်ေသးဘူးကြာ၊ အခုထပ္ယူသြားျပန္ၿပီ” ၄င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ေရႊဆိုင္မ်ားတြင္ တင္ေသာ အေႂကြးမ်ား မေက်ေသးမီ ေနာက္ထပ္ အေႂကြးတင္ရွိေနပံုကို ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ယခင္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းသည္ ခရီးလွည့္လည္ေသာအခါတြင္ မည္သည့္ သားသမီးမ်ားကိုမွ ေခၚသြားေသာ ထံုးစံမရွိပါ။ ဆယ္ခါတစ္ခါေလာက္ လိုက္ခ်င္ လိုက္ရမည္။ ထိုကာလ၊ ဦးေန၀င္းသည္ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေသာအခါတိုင္း ကုန္က်စရိတ္ကို သမၼတ႐ံုးမွ ရွင္းပါသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္တကြ က်န္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ စရိတ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ၄င္းတို႔၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို သြားလာခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနထဲတြင္ ဘတ္ဂ်က္ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ် ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွင္းလင္းသည္ကို မၾကားခဲ့ရဘူးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားသည္ ၄င္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာန ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္တိုင္း သို႔မဟုတ္ ဗ်ဴဟာတို႔မွ ခြဲတမ္းခ်သည့္အတိုင္း ကုန္က်ေငြမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွာႀကံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားသာ ခံခဲ့ရပါသည္။
သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံဳခဲ့ရဖူးေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ အာဏာရွင္ႀကီးႏွင့္ အႀကီးအကဲ မိသားစု အဖြဲ႕၀င္ အားလံုးသည္ ၀န္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလးသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းသည္ ယခင္ကာလက (ဂ) အဆင့္ၿမိဳ႕နယ္ေလးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ အာဏာရွင္ႀကီးႏွင့္ မိသားစုသည္ ေကာ့ေသာင္းတပ္နယ္ရွိ ရိပ္သာႀကီးတြင္ေနၿပီး၊ ကစထမွဴး စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ရိပ္သာ၏ အျပင္ဘက္ရွိ ရိပ္သာမ်ားတြင္ ေနၾကရပါသည္။ ၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမွာလည္း တစ္ခန္းတြင္ ႏွစ္ေယာက္ဆီ ေနၾကရ၍ အေတာ္ပင္ ၿငီးျငဴရေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းတြင္ အဓိကျပႆနာမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ထဲမွ စလြန္းကားမ်ား ေခ်ာဆြဲရပါေတာ့သည္။ ယာဥ္ စီစဥ္ရာတြင္ သမီးေတာ္မ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္ တစ္စီးႏႈန္းက် စီစဥ္ထားၿပီး ၀န္ႀကီးမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီး သံုးဦးလွ်င္ ကားတစ္စီးႏႈန္းျဖင့္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကားမ်ားမွာ အဲယားကြန္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ပူျပင္းေသာ ေကာ့ေသာင္း ရာသီဥတုတြင္ ေခၽြးတလံုးလံုးျဖင့္ အာဏာရွင္၏ ေနာက္မွ လိုက္ေနၿပီး သမီးေတာ္မ်ားမွာ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္စီးျဖင့္ စမတ္က် ေနပါသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သည္ ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္၍ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် လည္ပတ္စရာမရွိပါ။ သမီးေတာ္မ်ားသည္ ေစ်းအတြင္း၀င္ၿပီး စိတ္တိုင္းက်  ေမႊပါေတာ့သည္။
သမီးေတာ္မ်ားအား တာ၀န္ယူ၍ လိုက္ပို႔ရေသာ ဗ်ဴဟာမွဴး ကေတာ္မွာလဲ ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေကာ့ေသာင္း ေစ်းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ သမီးေတာ္မ်ားသည္ ေတြ႕သမွ် ပစၥည္းမ်ားကို အ၀တ္အထည္ဆိုလွ်င္လည္း အလိတ္လိုက္၊ ပါတိတ္လံုခ်ည္ဆိုလွ်င္လည္း အစည္းလိုက္၊ ဇာမ်ားဆိုလွ်င္လည္း အလိတ္လိုက္ လက္ညိဳးထုိးကာ ယူပါေတာ့သည္။ ေစ်းထဲတြင္ စိတ္တိုင္းက် ၀ယ္ျခမ္းၿပီးေနာက္ ဗ်ဴဟာမွဴးကေတာ္သည္ ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကုန္က် စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္လိုက္ေသာအခါတြင္ သိန္းႏွစ္ရာနီးပါးခန္႔ ရွိပါသည္။ ဤပမာဏမွာ မႏၲေလးကဲ့သို႔ တိုင္းႀကီးမ်ားတြင္ အကင္းေလာက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ့ေသာင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတြင္ ဗ်ဴဟာမွဴးသည္ ဤေငြအတြက္ ေခါင္းခဲရပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ အရိပ္သံုးပါးကို နားလည္ေသာ ယုဇန ဦးေဌးျမင့္သည္ တန္ဖိုးအားလံုးကို ရွင္းေပးလိုက္၍ ဗ်ဴဟာမွဴးလုပ္သူမွာ အသက္႐ွဴ ေခ်ာင္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။
သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာလက္ေစာင္းထက္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ တစ္ေထာင့္ တစ္ည ပံုျပင္မ်ားထက္ပင္ ဖတ္၍ ေကာင္းပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ေထာင့္တစ္ည ပံုျပင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားသိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၄င္း၏ ေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုျဖစ္၍ ေကာ့ေသာင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ဤသို႔ျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကိုု စဥ္းစားေတြးေခၚ  ၾကည့္ၾကပါ။
ကိုရင္ေမာင္

No comments:

Post a Comment