Shwe Dagon

Shwe Dagon

Saturday, May 17, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေဆာင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ၇ႌလ (၁)ရက္ 


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေဆာင္း
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ၇ႌလ (၁)ရက္
စာေရးသူ။  ဗိုလ္မွႈးေအာင္လင္းထြဋ္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္အလာအရ မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခဲ့ျပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသံုးခ်မႈကို ျမန္မာ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ အရာခံအၾကပ္တပ္သားမ်ား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ခံေနရသည္မွာ ယေန႕ အထိျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ေခတ္အဆက္ဆက္ အသံုးခ်ခံရမႈမ်ားအနက္ ယေန႕ေခတ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ အသံုးခ်မႈ၊ စစ္ကၽြန္ျပဳမႈမွာ အဆိုးဆံုး အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မွီတပ္မေတာ္
          ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေန၀င္း၊ အာဏာသိမ္းခဲ့ျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ တစ္ပါတီ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ အသံုးခ်ခံအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၆)ႏွစ္၊ ကၽြန္ခံခဲ့ရပါသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္ထူးမ်ား မ်ားစြာခံစားခြင္႕ ရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အထက္ေအာက္ငယ္သား တပ္မေတာ္အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏ ဘ၀သည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတိုင္မီွ တပ္မေတာ္၏အဆင့္အတန္းေအာက္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရပါ သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ  ခံစားခြင့္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ နည္းဥပေဒမ်ားစာအုပ္အတြင္း၌သာ ရွိပါေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း အထက္ႏွင့္ေအာက္လူတန္းစား ကြာျခားမႈၾကီးၾကီးမားမားမရွိခဲ့ပါ။ ရာထူးၾကီးရသူမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ေအာက္ စစ္သည္မ်ား အဆင့္တန္းနိမ့္က်ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း စစ္သည္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ စား၀တ္ ေနေရးကို အေတာ္အတန္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။
          တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း ဗိုလ္မွဴးၾကီး အဆင့္အထိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြဲျခားမႈမရွိခဲ့ပါ။ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ရာထူးၾကီးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘာသာျခားမ်ားပါ အေတာ္အတန္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံရန္အတြက္ တပ္မေတာ္စည္းရံုးေရးဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္မွျပည္သူ လူထုအေပၚ မေတာ္မတရားမေလ်ာ္ကန္ျပဳခဲ့မႈမ်ားရွိပါက ၄င္းဌာနမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမ်ားရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို လြတ္လပ္စြာ အႏိုင္ က်င့္ႏိုင္ခဲ့မႈမရွိခဲ့ၾကပါ။
          လမ္းစဥ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္၏ ျပည္ပရန္သူသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ျပည္တြင္းရန္သူသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒလက္ခံေသာ လူမ်ိဳးစုသူပုန္မ်ားႏွင့္လူမ်ိဳးေရး အေျခခံသည့္ သုပုန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကတပ္မေတာ္တြင္း အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သား မ်ားအား တရုတ္မုန္းတီးေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအေန ျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႕စည္းရံုးခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ တရုတ္ေသြးပါေသာအရာရွိမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္နီးစပ္၀င္ဆံ့မႈ၊ အဆက္အသြယ္ရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ ျပည္တြင္းျပသနာတစ္ခုခုေပၚတိုင္း ”ကြန္ျမဴနစ္”၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ ကြန္ျမဴနစ္သည္ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးျဖိဳခြဲမည့္သူ၊ တိုင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီးမည့္သူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျပီး စစ္သည္မ်ားမႈိင္းတိုက္ထားေစခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးခင္းကာလတြင္းတပ္မေတာ္
၁၉၈၆ခုႏွစ္ခန္႕ကစျပီး တပ္မေတာ္တြင္းရွိ အရာရွိစစ္သည္မ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းလာခဲ့ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ)၏ အသံုးခ်ခံေနရမႈေပၚ သိနားလည္လာခဲ့သလို တိုက္ပြဲတြင္ ဒဏ္ရာရစစ္သည္မ်ား၊ ေျချပတ္လက္ျပတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ျခင္း၊ အေျခခံ တပ္မေတာ္တြင္းပညာေရး၊ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ကုန္ေစ်းနႈန္း မ်ားၾကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြမမွ်တျခင္း စသည့္ အေျခခံအခ်က္ၾကီးမ်ားကို ေပါင္းစံုျပီး တပ္မေတာ္သား မ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုသို႕အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးခင္းကာလတြင္ တပ္မေတာ္သားအနည္းစုသည္သာ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူပူးေပါင္းျပီး ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾက ပါသည္။ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းအဖြဲ႕လိုက္မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေဆာ္ေအာ မစည္းရံုးခဲ့ ျခင္းကို မသိခဲ့ၾကပါ။ တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းႏွင့္ တစ္တန္းစားတည္း အျမင္ရွိခဲ့သည္ဟုထင္ပါသည္။ ၁၉၈၈အေရးခင္းကာလ အစပိုင္း သမၼတဦးစိန္လြင္ လက္ထက္တြင္ အျပစ္မဲ႔ျပည္သူေတြကို အလကားပစ္သက္ခိုင္းသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ပစ္မိန္႔ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျပီး သမၼတဦးစိန္လြင္အား ဖယ္ရွားခဲ႕သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လက္ထက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္သည့္ေနာက္ဆံုး ကုန္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌာနရွိ တပ္မေတာ္တပ္ခြဲတစ္ခြဲ လူထု၏စီးနင္းမႈကို ခံရျပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္အေနျဖင့္ ”ကြန္ျမဴနစ္”မ်ားမွ တိုင္းျပည္အာဏာကို ျဖတ္လမ္းနည္းမွရယူျပီး တပ္မေတာ္ကို ျဖိဳခြဲလိမ့္ မည္ဆိုကာ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္ မ်ားအား ၀ါဒျဖန္႕ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္တို႕သည္ အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္သည္ျဖစ္ ”မဆလ”ထက္ေတာ့ ေတာ္ေသးသည္ဆိုသည့္အျမင္ရွိခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး အေျပာင္း အလဲလိုခ်င္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၉၈၈ အေရးခင္းျပီးေနာက္တပ္မေတာ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ကာလ)
          ၁၉၈၈အေရးခင္းျပီးတပ္မေတာ္သည္အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ (န၀တ)ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး ဥကၠဌအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ကိုတစ္ဆင့္ျမင့္တပ္မေတာ္ရာထူးေပးျပီး ၄င္းကိုယ္တိုင္ႏႈတ္မိန္႕ေပးခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ အေရးခင္းကာလအျပီးတြင္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ တရုတ္ေထာက္ခံေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) တပ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲၾကီးမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က တရုတ္တို႕သည္ ဗကပတို႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအထိ ျပန္လည္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့အားေပးခဲ့ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုသူပုန္မ်ားအေနျဖင့္လည္း၄င္းတို႕၏ျပည္နယ္မ်ားတြင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးၾကိဳးစားၾကရာမွ  တပ္မေတာ္သည္တိုက္ပြဲၾကီးမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။
          အဆိုပါ ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ေၾကာင့္၄င္း၊ ျမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္းတပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္သူလူထုစည္းရံုးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းေၾကာင့္၄င္း န၀တအစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရးကိစၥမ်ားကို အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္၄င္း တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ”န၀တ”ကို ”မဆလ”ထက္ အတိုင္းတာတစ္ခုအထိ ႏွစ္ဘက္ ေက်နပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
          ”န၀တ”ကာလတြင္ တပ္မေတာ္သားတို႕အေနျဖင့္ ”၁၉၉၀” ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေသာတပ္မေတာ္၏ စစ္သည္မ်ား (Professional Soldiers) အျဖစ္ စစ္တန္းလ်ားကိုျပန္ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိခဲ့ၾကပါသည္။ “၁၉၉၀“ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အမိန္႕ေပးေစခိုင္းျခင္းမရိွဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပါတီကို မဲေပးခြင့္ မဲထည့္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္အရာရိွစစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္`န၀တ’ သည္ ႏိုင္ငံ၏အာဏာကို ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသည့္ပါတီသို႔ ေပးအပ္မည္ဟုယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က အသက္ အရြယ္ႀကီးတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို အရပ္ဖက္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၌အႀကီးအကဲတာ၀န္ ေပးခဲ့ မႈမ်ားအေပၚတပ္မေတာ္အတြင္းေရြးေကာက္ပဲြၿပီးလၽွင္ရာထူးအၿဖဳတ္ခံ၏ရမည္ဟု အျမင္ရိွခဲ့၍ မည္သူမွ်မေျပာင္းေရႊ႕လိုၾကပါ။
          ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြတြင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အျပတ္အသတ္အႏိုင္ ရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးအတြက္ သေဘာထားတင္းမာသူ အင္အားအမ်ားစုသည္ ႏိုင့္ငံေတာ္အာဏာကိုအႏိုင္ရ NLD ပါတီအားလြဲေျပာင္းေပးေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ မလိမ့္တစ္ပတ္ျဖင့္`န၀တ’ သည္`၁/၉၀’ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးဆြဲရန္” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။
                   ထိုစဥ္ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားအားႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရပါတီသည္ ၁၉၈၈အေရးခင္းတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိစစ္သည္မ်ားအရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း ဗိုလ္မးႀကီးႏွင့္ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားကို အေရးယူလိမ့္မည္၊ လက္ေအာက္စစ္သည္ မ်ားကို လည္းအေရးယူၿပီးတပ္မေတာ္ၿဖိဳခဲြလိမ့္မည္၊ NLD သည္ ‘ဗကပ’ မ်ား၀ိုင္းရံေနေသာ ပါတီ ျဖစ္တပ္မေတာ္ကို အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးလိမ့္မည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကဲ့သို႔အားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔သည္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေပၚ အဆိုးျမင္ေစရန္ အဆက္မျပတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရပါသည္။
          ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလြဲေပးျပီး စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္ဟုဂတိေပးခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မးႀကီးေစာေမာင္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ကာလမ်ားမွစစိတ္ကစဥ္ ကလ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစNLDေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းအက်ဥ္း ခ်ၿပီးစစ္ေၾကာေမးျမန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္ကိုယ္တိုင္ဖတ္ရႈၿပီး ျပန္လည္ေမးျမန္းခိုင္းျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားထိ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အေရာင္ရိွေသာ NLDေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ေစခိုင္း ခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ကို အထူးက်စ္လစ္ေစရန္အတြက္ တပ္ တြင္းမိသားစု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစမ်ားကို အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ အ  တြက္တပ္မေတာ္ အရာရိွစစ္သည္မ်ားသည ႏိုင္ငံေရးဘက္ကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ “တပ္မေတာ္သာအမိ၊ တပ္မေတာ္သာအဖ” “တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမည္” စသည္တို႔ ၾကားတြင္အဟုတ္ထင္မွတ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားတိုင္းျပည္ဖ်က္မည့္ရန္သူ တပ္မေတာ္ ကိုၿဖိဳခြဲမည့္ရန္သူအျဖစ္ အျမင္ရေစရန္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မိသားစုမ်ားကို သင္တန္း မ်ားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကို ေသြးခြဲခဲ့ပါသည္။
          ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ား က်ဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး စစ္ေရးကိစမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ “လက္နက္ကိုင္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ဆိုသည့္ ေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိတိုက္ပြဲမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း ရပ္စဲသြားသည့္အတြက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ရေသာတပ္မ်ားသည္ ေနာက္တန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္ရၿပီးမိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ရသည့္ အတြက္စစ္သည္ မ်ားေပ်ာ္ရြင္မႈမ်ားရေစခဲ့ပါသည္။ ေရွ႔တန္းသို႔သြားရေသာစစ္သည္မ်ား အတြက္ ေနာက္တန္းဌာနခ်ဳပ္ရွိမိသားစုႏွင့္ ရက္ရွည္လမ်ားအတူ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေရး သည္၄င္းတို႔အတြက္ မဟာအခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အိမ္ေထာင္သည္ အရာရွိ စစ္သည္ဟူသမွ် အႏၱရယ္မ်ားေသာ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္သို႔ မသြားေရာက္လိုၾကပါ။
          ထို႔ေၾကာင့္“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မးႀကီးေစာေမာင္”သည္၄င္းကိုယ္တိုင္ကတိေပးခဲ့ေသာ “စစ္တန္း လ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္ျပန္မည္“။ ဆိုေသာစကားကို မလိမ့္တစ္ပက္ မသိခ်င္ေရာင္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားကိုအသံုးခ်ျပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကိုေခ်မႈန္းေရးကို ျပဳလုပ္ေစခိုင္းခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားသည္ တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္၄င္းတို႕သည္ တိုင္းျပည္၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္အတြင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး တပ္တြင္းစည္းရံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါ၏။
          ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္အေနျဖင့္ န၀တအဖြဲ႕တြင္း ဖိအားေပးခံရမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ားရရွိလာသလို အဆိုပါကာလမ်ားတြင္ န၀တဒုဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊသည္ အေတာ္အတန္ေနရာရယူခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္စည္းရံုး ေရးႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔တို႔၏ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ကထက္ပိုမိုနီးစပ္မႈ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။
          ထို႕ေၾကာင့္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားေရးကိစၥမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႕မွဦးေဆာင္န၀တအဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို စည္းရံုးျပီးအလြယ္တကူ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္အေနျဖင့္ ထိုစဥ္က၄င္းအားေထာက္ခံ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိသည့္အတြက္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္းရွိေသာ စစ္တိုင္းမွဴးႏွင့္ တပ္မမွဴးအမ်ားစု သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊ၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ခဲ့သူ၊ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေသာ တပ္မွဴးၾကီး မ်ားသာျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊကို ေခါင္းေဆာင္တင္ေရးကို ကန္႕ကြတ္သူ မရွိ  သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။
          ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ ဖယ္ရွားခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္ မ်ားအတြင္း တစ္စံုတစ္ရာျပသနာမရွိခဲ့ၾကပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း လူရင္းတပည့္မ်ားမရွိသည့္အတြက္လည္း ထုတ္ပယ္ျခင္းခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း ဆရာ၊ တပည့္ေမြးျမဴထားျခင္းသည္ မိမိအာဏာတည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ကို တပ္မေတာ္တြင္း မ်ိဳးဆက္ သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္လာသလို က်င့္သံုးလာၾကသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးငယ္အပိုင္း သူ႕တပည္၊ ကိုယ္တပည့္ ေသြးကြဲမႈမ်ား စတင္ ရွိလာခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၂ခု ဧျပီလမွစတင္ခဲ့သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊကို လူရိုး၊ လူအ၊ လူေကာင္းဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးေန၀င္းအပါ၀င္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အထင္ႏွင့္ အျမင္ လံုး၀မတူခဲ့ၾက သည္ကို ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ခံၾကရသည့္အခါမွ သေဘာပါက္နားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေန၀င္းသည္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ မဆလပါတီညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအား တိုင္းမွဴးအဆင့္မွေန၍ ရာထူး (၂)ဆင့္တစ္ျပိဳင္နက္တိုးကာ အနာဂါတ္တပ္မေတာ္အတြက္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ မဆလပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ရာလူးကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအေနျဖင့္ ထိုစဥ္က စစ္ေရးစြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္သာမန္သာရွိေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူရိုး၊ လူအ ခိုင္းတာကိုလုပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ဦးေန၀င္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယအၾကီးအကဲတာ၀န္ကို အပ္ႏွင္းျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ “ဖြတ္ထြက္မွေတာင္ပို႔” မွန္းသိသလို တိုင္းျပည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဘာသာသာသနာကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ လူယုတ္မာၾကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန သည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရျပီး ျဖစ္ပါသည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊသည္ အာဏာကိုလက္ခံရရွိျပီး ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ကေမာင္းထုတ္ထားေသာ န၀တအတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးႏွင့္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္း) ဗိုလ္မွဴးၾကီးခင္ေမာင္သန္းတို႕ကို ျပန္လည္ေခၚယူျပီး စစ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ မူလတာ၀န္မ်ားကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပီးေနာက္စစ္ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးပါေသာေနရာ မ်ားတြင္တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အရာရွိၾကီးငယ္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ လက္ေအာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ လက္ေအာက္ငယ္သားတပည့္မ်ားကို အေရးပါ သည့္ရာထူးၾကီးငယ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ေနရာခ်ထားမႈလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအာဏာရယူျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း၌ပင္ တပ္မေတာ္ေထာ္လွမ္းေရး၏ ဒုတိယအၾကီးအကဲကို ၄င္း၏သားတပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းကို တာ၀န္ေပးျပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏လက္ေအာက္တြင္ အနီးကပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ ဖယ္ရွားျပီးလွ်င္ န၀တဒုဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔အား  (၁)ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ မက္လံုးေပးျပီးခိုင္းေစခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကိုယ္တိုင္ ဒုတိယႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးသည္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)အျဖစ္ ဒုတိယစစ္ေရးေခါင္း ေဆာင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ထိုစဥ္ကအမ်ားမွ ထင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကပါသည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အာဏာရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားရွိလာခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ သည္ ဦးေန၀င္းထံသြားေရာက္အစီရင္ခံေနခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အေနျဖင့္ မလိုလားသည့္အရိပ္လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့သျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈေ၀းသြားသလို ဦးေန၀င္းကိုယ္တိုင္လည္း ဘာသာေရးဘက္ကို ေျပာင္းလဲလာသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊလက္ထက္တြင္ ဦးေန၀င္း၏ၾသဇာမရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္လည္း ဦးေန၀င္းလက္ထက္ သမီးစႏၵာ၀င္း၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်လည္မႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဦးေန၀င္း၏မိသားစုအေပၚ အေရးမေပး ရန္ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ဦးေစာေမာင္လက္ထက္တြင္ ဦးေန၀င္း၏မိသားစုမ်ားကို ေတာ္၀င္မိသားစုကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရန္မွာၾကားထားခ်က္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ လက္ထက္ တြင္ရုတ္သိမ္းခိုင္းသည္မ်ားရွိပါသည္။ ယခင္စႏၵာ၀င္းႏိုင္ငံျခားေရာက္လွ်င္ သံအမတ္ၾကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ခရီးဦးၾကိဳျပဳခိုင္းရာမွမလုပ္ရဟူေသာျပတ္သားသည့္အမိန္႔မ်ား ထြက္လာခဲ့ပါသည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္လက္ထက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗကပမွခြဲထြက္လာေသာ ၀၊ ကိုးကန္႕၊ အခါ၊ ရွမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစဥ္က လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ကိုမႏွစ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္မေျပာရဲသျဖင့္ ျငိမ္ခံခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၄င္း ကိုယ္တိုင္ စစ္ေျမျပင္တြင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ဗကပ၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ တပ္မ (၈၈)တပ္မမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕အသိမ္းခံခဲ့ရမႈ မ်ားသည္မေမ့ႏိုင္စရာအျဖစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ထိုစဥ္က တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပသနာမျဖစ္ေစေရးဆိုသည့္ မူ၀ါဒေအာက္တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားကို အလိုက္အထိုက္ ဆက္ ဆံခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊသည္ ဗကပမွခြဲထြက္လာေသာ ၀၊ ကိုးကန္႔၊ အခါ၊ ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ လက္ခံျပီးေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ ၁၉၉၂/ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြမရွိသည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ မူးရစ္ေဆး၀ါးမွရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမွရသည့္ေငြမ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္စိပ္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေနသည့္အခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအာဏာရထားျပီးအခ်ိန္မွစျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏီုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အားေပးေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ “န၀တ“အားႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈမရွိခဲ့ၾက သျဖင့္မၾကိဳက္ေသာ္လည္း ျပသနာမရွိဟု အေတြးအျမင္မ်ိဳးရွိခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံ ေရးအရတိုက္ခိုက္ရမည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရယူထားၾကသည့္ လူမ်ိဳးေရး အေျခခံလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖဲ့ထုတ္စည္းရံုးေစျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အဓိကအားေကာင္းေသာ KNU ကို ျဖိဳခြဲရန္အတြက္ ၄င္း၏ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေကအိုင္အိုႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ခြဲထုတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူေစျခင္းျဖင့္ KNU ကိုအားေပ်ာ့သြားေစေအာင္ အမိန္႕ေပးခဲ့ပါသည္။
       ဤသို႕အားျဖင့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အမ်ားစုသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ “န၀တ“၏ႏိုင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းအတုိက္ အခံမ်ားႏွင့္၄င္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္၄င္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာဆိုရာတြင္ သူပုန္မ်ားေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္သည္ တပ္မေတာ္၏ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံအစိပ္စိပ္ျပိဳကြဲသြားလိုက္မည္ဟူေသာ ၀ါဒျဖန္႕မႈကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာအေတြးအျမင္မ်ားကို တပ္မေတာ္တြင္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔သြပ္သြင္းထားပါသည္။
          တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနစဥ္ကာလတြင္ အင္အားမတိုး ခ်ဲ႕ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို အစိုးရမွလစ္လွ်ဴရႈကာ တပ္မေတာ္၏အင္အားကို မူလအင္အား ထက္(၂)ဆထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သလို ေခတ္မွိတပ္မေတာ္ဆိုျပီး လက္နက္အသစ္အဆန္းမ်ားကို တပ္တင္လာခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းတစ္လမ္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ား ရာထူး မ်ားတိုးတက္ရရွိေစျပီး တဒဂၤသာယာမႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္သည့္သေဘာလည္း ေဆာင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွလည္း အင္အားေကာင္းလာေသာတပ္မေတာ္မွ အရာရွိ စစ္သည္မ်ားကို တိုင္းမွဴး၊တပ္မမွဴးအစည္းေ၀းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျမဲတေစညႊန္ၾကားေနသည္မွာ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စစ္ျပန္တိုက္ရမည့္ရန္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မ်က္ေျခမျပတ္စံုစမ္းေနရန္လို ေၾကာင္းကို တဖြဖြမွာၾကားရင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမရွိ ေစရန္မွာၾကားထားခဲ့ပါသည္။
          တပ္မေတာ္အတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး၏ ၾသဇာမလြမ္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအာဏာယူျပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္အခါမွစပထမဦးဆံုးထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔သည္ “ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ အရပ္၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏အမိန္႕မရဘဲ စံုစမ္းျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေထာက္လွမ္းျခင္း တို႕ကိုလံုး၀မျပဳလုပ္ရဟု ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏ အခန္းကႏၱကို ေလ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ န၀တဒုဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးအား ခန္႔အပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကို အေရးပါ သည့္ကႏၱမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးမႈကိုေလ်ာ့ခ်ျပီး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့ရသည့္ အေနထားမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ခါမ်ားမွစ၍ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕သည္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ကစားကြက္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရပ္သည္။
        တပ္မေတာ္တြင္းရာထူးၾကီးမ်ား ဥပမာ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴးမ်ားခန္႕အပ္ မႈႏွင့္ပတ္သက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ၾကိဳးကိုင္လာသည့္သေဘာရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအတြင္းွNLDႏွင့္ ပက္သက္ေသာသူကို ဗိုလ္ေလာင္းအျဖစ္ပင္ လက္မခံရန္ညြန္ၾကားခဲ့ပါသည္။တပ္မေတာ္အတြင္းလက္ရွိ NLD ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အရာရွိမ်ားအားအရပ္ဖက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ရာထူး တိုးမေပးျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ဟန္႔တားျပီး NLDမုန္းတီးေရးကိုအေၾကာက္တရားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေပၚေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္လည္းတပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦး၏ ဇနီးသည္ သည္မူစလင္(သို႔)ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအရာရွိကို တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူး အတြက္စဥ္းစားခံရျခင္းမရွိပါ။လူမ်ိဳးေရးအရတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္လွ်င္လည္း အဆင့္ဆင့္စီစစ္ျပီးမွရာထူးတိုးေပးေလ့ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္ တြင္းအရာရွိမ်ားသည္ ဘြဲ႕မရလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္တက္ခြင့္မရပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ တက္ခြင့္မရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးကိုမရႏိုင္ပါ။ တပ္မေတာ္တြင္ အသက္ (၃၅)ႏွစ္မတိုင္မီဗိုလ္မွဴးျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၄၂)မတိုင္မွီ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးျဖစ္ရမည္။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ တက္မွဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္မည္ အစရွိသျဖင့္ကန္႕သတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အရည္ခ်င္း ရွိျပီးစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မနီးစပ္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေခ်ာင္အထိုးခံရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။
           ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္တပ္မေတာ္အတြင္း အထက္ပိုင္း စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ယေန႕ တပ္မေတာ္သည္ အသံုးခ်ခံရယံု သာမက၊အရာရွိစစ္သည္မိသားစုမ်ားပါေက်းကၽႊန္၊ စစ္ကၽြန္သဖြယ္ ေျခစုပ္လက္နယ္ ျပဳလုပ္ေပးရသည္မွာအစဥ္လာျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။စစ္ေျမျပင္တပ္မ်ားကို အမိန္႔ေပးရာ တြင္လည္း ”ေရဘူးေပါက္တာမလိုခ်င္၊ေရပါတာဘဲလိုခ်င္“ဆိုသည့္စကားအရ တိုင္ရင္းသားနယ္ေျမမ်ား တြင္ရွင္းလင္းသြားဖိုးဟာအဓိက၊မုဒိန္းက်င့္က်င့္၊လူသတ္သတ္ လိုင္စင္ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္လာပါသည္။တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ လူသားစိတ္ရွိေသာအရာရွိစစ္သည္ မ်ားရွိသလိုလူသားစိတ္မရွိေသာအရာရွိစစ္သည္မ်ား အခ်ိဳ႕လည္းရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္ အရာရွိစစ္သည္မ်ားကိုအေရးယူမႈမရွိျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္ကျပည္သူလူထု ႏွင့္ တပ္မေတာ္ စည္းရံုးေရးဌာနမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းတို႕သည္တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။
          ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြမွ ႏိုင္ငံျခားေငြေဒၚလာ ဘီလ်ံေထာင္ခ်ီရလာေသာအခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊသည္ အဆိုပါေငြမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေငြသဖြယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားရွိလာျပီး တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ား၏ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ားကိုလစ္လွ်ဴရႈကာ၄င္း၏မိသားစုေရးႏွင့္အသက္အႏၱ႐ာယ္ တို႕ကိုသာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ာကမႈမ်ားထားျပီး၊ေငြကုန္ေၾကးၾကမ်ားေသာ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သလိုေျမေအာက္ လႈိင္ေခါင္း မ်ားတူးေဖာ္လာမႈအေပၚတြင္ ၄င္း၏တပည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပင္လွ်င္ ေနာက္ကြယ္ တြင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ယခုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားေနလွ်င္ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳးျဖစ္လာ မွာျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံသာမကယင္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ပါဒုကၡေရာက္လာလိမ့္မည္ဟုယူဆလာၾက ပါသည္။သို႕ေသာ္တပ္မေတာ္တြင္း အစဥ္အလာအရအာခံရဲသူမရွိသျဖင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလုပ္သမွ် ျငိမ္ခံေနရသည့္သေဘာျဖစ္ ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္တပ္မေတာ္အတြင္း၀ါဒျဖန္႕ထားမႈမ်ား
          ၁၉၈၈အေရးခင္းကာလတြင္း တပ္မေတာ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဌာန အစီအမံျဖင့္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ဦး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဟုယူဆရ) မွ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကိးသန္းထြန္း (ေနာင္ဘာေရးဒုတိယ၀န္ၾကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းထြန္း) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပည္သူလူထုအတြင္း ျဖန္႕ေ၀ရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါတာ၀န္ကို ေထာက္လွမ္းေရးဌာန ရံုးခ်ဳပ္မွ အရာရွိမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္တိုင္ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
          ၁၉၈၈အေရးခင္းကာလတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္တပ္မေတာ္ အတြင္း၀ါဒျဖန္႔မႈမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွယူဂ်ီမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္း သို႔ေရာက္ရွိေနၾကျပီး ယင္းတို႕ သည္ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္၀ါဒသက္၀င္းယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား၀န္းရံကာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျဖတ္လမ္းနည္းမွ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၄င္းတို႔အာဏာရရွိပါက တပ္မေတာ္ကိုျဖိဳခြဲလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႕ေၾကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဆန္႔က်င္ရန္လိုေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၈၈အေရးခင္းျပီးဆံုးျပီးေနာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ ေနာက္လိုက္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြပ္သြင္းျပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား အလိုရနယ္ခ်ဲ႕ လက္သစ္မ်ားမွ ကၽြန္ျပဳနည္းကို နည္းနာတစ္မ်ိဳးႏွင့္ျမန္မာႏိိုင္ငံအားကၽြန္ျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႕ေၾကာင့္၄င္းတို႕အာဏာရ လာ ပါကတပ္မေတာ္၏ဒို႕တာ၀န္အေရး(၃)ပါးျဖစ္ေသာျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႕ကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ဒို႕တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကိုထိခိုက္ေအာင္လုပ္သူသည္တပ္မေတာ္၏ရန္သူျဖစ္ သည္ ဟု ၀ါဒျဖန္႕ထိုးႏွက္ခဲ့ပါသည္။
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီးျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊ အာဏာရလာျပီးသည့္အခ်ိန္မွစဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အခန္းကႏၱကို တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္ေအာင္စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အခန္းကႏၱႏွင့္ပတ္သက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တပ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကမၾကိဳက္ဘူးဆိုသည့္စကားျဖင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္ အာဇာနည္ေန႕ပင္လွ်င္ အခန္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေတာ့ပါ။ တပ္မေတာ္ အတြင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သာ နာမည္ၾကီး ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံသား၏ လက္ထပ္ထိန္းျမားျပီးသား (၂)ဦးပင္ ထြန္းကားေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုခ်စ္သည္ဆိုသည္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္အေနာက္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ အလိုရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုအရင္းရွင္ဒီမိုကေရစီပံုစံကို သြပ္သြင္းေနေၾကာင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုတပ္မေတာ္တြင္းအဆင့္ဆင့္မွ ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆန္႕က်င္ေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုက်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။
          ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွစဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ သည္ NLDေခ်မႈန္းေရးအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆန္႕က်င္ေရးကိုတပ္မေတာ္အတြင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျပီးအေခၚအေ၀ၚကအစမိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္းေခၚေစျပီးလုပ္ၾကံဇာတ္လမ္း အမ်ိဳးစံုဖန္တီးျပီး တိုက္ရိုက္ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားကိုမဟုတ္မမွန္တပ္မေတာ္တြင္းသို႕နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာမွေပးေသာဆုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္းေငြ မ်ားကိုကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲျပီးျမန္မာႏိုင္ငံသားအက်ိဳးအတြက္ဘာမွလုပ္တာမရွိ ေၾကာင္း၊ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားစား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းေစရန္အတြက္ခရီးသြားမ်ား မလာရန္ႏိုင္ငံတကာ အားလွံႈေဆာ္ျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကိုတားဆီးျခင္း ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္း ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတပ္မတာ္သားမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
          ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အေရးခင္းကာလတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္အတြင္း ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားေၾကာင့္၄င္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စိတ္ေန သေဘာထားကိုေလ့လာရန္ အခ်ိန္တိုေသာေၾကာင့္၄င္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာျဖင့္ အားကိုးတၾကီးမျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။အနီးကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစစ္ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဆင့္၏အမိန္႔ေအာက္တြင္သာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
          ၁၉၉၅ခုႏွစ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာျပီး ကာလ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ၾကီးမ်ား၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီထားမႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္၏ ျခံေရွ႕ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွအရာရွိမ်ားပင္ သြားေရာက္ နားေထာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္မွဴးစိုးသိန္း (ေရ) (ယခုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ လက္ရွိ အမွတ္ (၂)စက္မႈ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္း) သည္ ေန႕စဥ္ရံုးဆင္းျပီးခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို အထက္လူၾကီးမ်ားမသိေအာင္ခိုးနားေထာင္ေလ့ရွိပါသည္။ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစိုးသိန္း(ေရ) ကဲ့သို႕တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ၾသ၀ါဒကို နားေထာင္ ေလ့ရွိပါသည္။
          ၁၉၉၅ခုႏွစ္ေလာက္မွစတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စိတ္ပ်က္လာၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အထိန္းအကြပ္မရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္အက်င့္ပ်က္လာၾကေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ်၀င္ေရာက္ဟန္႕တားႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ မိန္းမငယ္မ်ား ထားျခင္း၊ ေပ်ာ္ပါးျခင္း၊ အဆမတန္လာဒ္စားျခင္းတို႕အျပင္ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားပါ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကႏၱမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ၾကတပ္မေတာ္ထဲပ်က္စီးေနျပီး တိုင္းျပည္လဲပ်က္စီးေတာ့မယ္။ဒါကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မ်ားကယ္တင္ထားႏိုင္ မလား လို႔ေမွ်ာ္လင့္မိတာအမွန္ပါ။သို႕ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္အတိုက္ခံဖြဲ႕စည္းမ်ားမွသိမ္းၾကံဳးအဆဲသာခံရျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား  ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါသည္။
          တပ္မေတာ္အတြင္း အရာရွိၾကီးမ်ားအပါ၀င္ စစ္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာရွိရာရွိေၾကာင္းအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အေရးၾကီးသည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ မွအပအားလံုးနားလည္ပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ေက်းကၽြန္ဘ၀မွဆြဲထုတ္ေရး၊၄င္းတို႔အား နည္း လမ္း ေကာင္းမ်ားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။
          တပ္မေတာ္တြင္းအရာရွိစစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအားအာခံသည့္ အခါတြင္၄င္းမွတစ္ဦးတစ္ေယာက္သာမကအဖြဲ႕စည္းလိုက္၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားအပါ၀င္ မ်ိဳးျဖဳတ္ပစ္တက္သည့္အတြက္တပ္မေတာ္အရာရွိစစိသည္မ်ားသည္ အေၾကာက္တရား ျဖင့္ စံျပအပစ္ေပးခံရပါသည္။ မေၾကာက္ရဟုဆိုေသာ္လည္း ကာယကံရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္းသားသမီးမ်ားဒုကၡေရာက္ၾကမည္စိုးအာမခံရဲပါ။ ထို႕ေၾကာင့္အာခံ ရဲေအာင္သတၱိမ်ားေမြးေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ မွ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။
          တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ မႈိင္းသြင္းထားေသာ ၀ါဒျဖန္႕အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေခ်ဖ်က္လိုၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ရန္သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ထားျခင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟုသတ္မွတ္ ထားျခင္းအေနာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဟုသတ္မွတ္ထားျခင္း သံဃာမ်ားကိုဘုန္းၾကီးအတုမ်ားဟု၀ါဒျဖန္႕ထားၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေန႕တိုင္းရြတ္ဆိုေနရပါသည္။ ၄င္းတို႔ ၏ဦးေႏွာက္သည္ စက္ရုပ္ေတြလို ေစခိုင္းျခင္းခံေနရေသာသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုေသာစကားလံုးကိုလည္း နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွ၀ါဒျဖန္႔ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာ (၂)ခုအား ဘယ္ဟာေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား တပ္မေတာ္ သားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ရွင္းလင္းလိမ့္မည့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ သည္။
          တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥ မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဓိကအေရးပါေသာသူ တစ္ဦးအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္သလို တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္း၏ ေထာက္ခံမႈမရလွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မ်ားစြာ အခက္အခဲရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ အင္အားစုကို စည္းရံုးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။
အေၾကာင္းအရာ မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္ခံမ်ားအၾကား နားလည္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရရွိရန္ ညွိႏႈိင္းေပးႏိုင္သူမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ပါသည္။
          တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီရလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ေယဘူယ်နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၄င္းတို႔၏ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အထက္မွေပးအပ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟူေသာ သစၥာကို 
         လြတ္ေျမာက္လိုေနၾကပါသည္။မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် စစ္သည္ႏွင့္မိသားစုမ်ား သည္ကၽြန္၊ကၽြန္သေဘာက္မ်ားအျဖစ္မေနလိုၾကပါ။ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရွိၾကေသာတပ္မေတာ္ မ်ား ကဲ့သို႔ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနလိုၾကပါသည္။ အစစအရာရာ ခၽြတ္ျခံဳၾကေနၾကျပီး စားေရး၊ ၀တ္ေရး၊ေနေရးဒုကၡအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ခ်င္ၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တပ္မေတာ္ အရာရွိစစ္သည္မ်ား၊ စစ္ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္မွ ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။
အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း
          တပ္မေတာ္တြင္ အရာရွိစစ္သည္အားလံုးသည္ နံနက္တစ္ခါ၊ ညေနတစ္ခါ ရံုးဖြင့္ရက္တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ားသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ေက်းကၽြန္၊ စစ္ကၽြန္ဘ၀မွ
ေအာက္ပါသစၥာေလးခ်က္ကိုဆိုရပါသည္။
(၁)     ငါတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကိုေစာင့္သိရိုေသပါမည္။
(၂)     ငါတို႕သည္က်ဆံုးေလျပီးေသာတပ္မေတာ္သားတို႔၏သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသ ပါမည္
(၃)     ငါတို႕သည္အထက္မွေပးအပ္ေသာအမိန္႕ႏွင့္တာ၀န္ကို ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ ပါမည္။
(၄)     ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္အတြက္ ငါ၏အသက္ကိုစြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိဌာန္ျပဳပါ၏။
          တပ္မေတာ္အရာရွိ စစ္သည္မ်ားအား ၄င္းတို႔ရြတ္ဆိုေနေသာ သစၥာ(၄)ခ်က္၏ အဓိပၸါယ္ကိုပီျပင္ေအာင္ရွင္းျပဖို႔လိုပါသည္။အမွတ္(၁)အခ်က္သည္တပ္မေတာ္ဆိုသည္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ သစၥာရွိ ရပါမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ မိသားစုအေပၚ သစၥာရွိရမည္မဟုတ္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။ အမွတ္(၂)အခ်က္ တြင္ယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တစ္ကြက်ဆံုးေလျပီးေသာဟုဆိုခဲ့ရေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊအမိန္႔ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အမည္ကို ျဖဳတ္ခဲ့၇ပါသည္။ အမွန္တကယ္ က်ဆံုးေလျပီးေသာ တပ္မေတာ္သားဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါ၀င္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါက်ဆံုး ရဲေဘာ္မ်ား ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္အသက္ေပးသြားျခင္းသည္ ယေန႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စစ္ကၽြန္ျပဳလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳလိုပါ သည္။ အမွတ္(၃)အခ်က္သည္ယေန႔တပ္မေတာ္ကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊၾကိဳးကိုင္ေနသည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။အထက္မွအမိန္႔ေပးလွ်င္ ဘာခိုင္းခိုင္း လုပ္ရမည္ ဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအမွတ္ (၃) အခ်က္ျဖင့္ တရားသည္ျဖစ္ေစ၊မတရားသည္ျဖစ္ေစလုပ္ရမည္ဟုခံယူေနၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ အဆိုပါအခ်က္သည္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔ သစၥာေစာင့္သိ၍ ရိုေသပါမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ထိန္းသိမ္း လိုက္နာရေသာ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာအမိန္႔၊ အထက္မွအမိန္႔ကိုသာ တပ္မေတာ္သားတို႔ လိုက္နာဖို႔လိုပါသည္။လူသတ္လို႔အမိန္႔ေပးတာကိုတပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ လိုက္နာရန္မလိုေၾကာင္း၊မတရားေသာအမိန္႔ကိုလိုက္နာရန္မလိုေၾကာင္း တို႔ကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳလိုပါသည္။အမွတ္(၄)အခ်က္သစၥာသည္ အားလံုး၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အတြက္သာ အသက္စြန္႔သင့္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ မိသားစုအတြက္ မိမိႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္းျပည္သူလူထုကိုႏွိပ္စက္ရင္းအသက္မစြန္႔သင့္ပါတို႔ကို အၾကံျပဳလိုပါ သည္။ အဓိကအေနျဖင့္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ေန႔စဥ္စစ္သည္တို႔ဆိုေနရေသာ သစၥာ (၄)ခ်က္ကိုအဓိပၸါယ္ဘာလဲဆိုတာကို နားလည္သေဘာပါက္လာလွ်င္တပ္မေတာ္သား တို႔သည္အာဏာရွင္စနစ္ကိုတြန္း လွန္ ရန္ တေျဖးေျဖးစိတ္ဓါတ္မ်ားႏိုးၾကးလာလိမ့္မည္ဟု အၾကံျပဳပါသည္။
          တပ္မေတာ္သည္အစုအဖြဲ႔လိုက္ေနရေသာ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္စံု တစ္ခုကိုမေက်နပ္ေသာ္လည္းတစ္ခုခုကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးမ်က္ႏွာတစ္ဦး ၾကည့္ျပီးသူကိုယ္မယံုကိုယ့္သူမယံုစိတ္မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။တစ္ခုခုလုပ္လိုက္၍ တစ္စံု တစ္ဦးကသြားတိုင္လွ်င္မိသားစုပါဒုကၡေရာက္ရလိမ့္မည္ဟုစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိ တတ္ၾက ပါသည္။ထို႔သို႔စိုးရိမ္မႈမ်ားကေပ်ာက္ေစရန္အတြက္တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအေနျဖင့္ျပည္ပအသံလြင့္ဌာနမွထုတ္လြင့္ခ်က္မ်ားသည္အမ်ား ႀကီးထိေရာက္ ပါသည္။သို႔ေသာ္တပ္တြင္း၌ထိုအသံလြင့္ခ်က္မ်ားကိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ နားေထာင္ခြင့္ မရွိပါ၊ထိုသို႔နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္၄င္းတို႔အေနျဖင့္ေရဒီယိုအေသးစား တစ္လံုးကိုပင္ ကိုယ္ပိုင္မ၀ယ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနရွိပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍တပ္မေတာ္တြင္းစိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္စစ္တပ္အတြင္းေရဒီယိုမ်ားကိုအခမဲ့လွ်ဳိ၀ွတ္နည္းမ်ားျဖင့္ျဖန္႔ေ၀သင့္ ေၾကာင္းအၾကံျပဳပါသည္။
          စစ္တပ္တြင္းျပည္ပအသံလြင့္ဌာနမ်ားမွသတင္းမ်ားကိုနားမေထာင္ရအမိန္႔ထုတ္ထား ေသာ္လည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွစစ္သည္အထိ အားလံုးခိုးနားေထာင္ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ အတြင္းစစ္သည္မ်ားအားစိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးလုပ္ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းမွာသတင္းဌာနမ်ားမွျဖစ္ေလသည္။သို႔ေသာ္သတင္းဌာနမ်ားတြင္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာက်က်စနစ္တက်ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ေပၚပင္သတင္းမ်ားသာထုတ္လႊင့္ပါက ထိေရာက္မႈအားနည္းေပလိမ့္မည္။ထိုကဲ့သို႕အသံလႊင့္ဌာနမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္အခ်က္လက္မ်ားစုေဆာင္းေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီ တပ္တြင္း စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ပါသည္။
          တပ္မေတာ္တြင္း အမ်ားစုျဖစ္ေသာ စစ္သည္မ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္သည္ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တပ္မေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာသည္ မိသားစု မ်ား၏စား၀တ္ေနေရး ျပသနာျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္အၾကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မ်ားကိုအဆမတန္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ျပီး စစ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ေပးႏိ္ုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ အၾကီးအကဲကိုယ္တိုင္မွ “ကိုယ့္ရိကၡာ၊ကိုယ္ရွာစား“ ေပၚလစီကိုခ်မွတ္ က်င့္သံုးသည့္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရးေကာင္းေသာ တပ္မ်ားမွလြဲျမိဳ႕မ်ားရွိတပ္မ်ားအပါအ၀င္ ေရွ႕တန္းတပ္မ်ား အားလံုးဒုကၡေရာက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္တြင္းမိသားစု၏ စား၀တ္ေနေရးဒုကၡေရာက္ေနမႈကိုမီးေမာင္းထိုးျပျပီး စစ္သည္မ်ား၏မေက်နပ္မႈမ်ား ကိုစုစည္းျပီးပြင့္အန္လာေစရန္အတြက္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ျပီး ႏႈိးဆြေစသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။
          ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္တပ္မေတာ္အတြင္းအရာရွိအခ်င္းခ်င္း၊ စစ္သည္အခ်င္းခ်င္း တို႕၏ဆင္းရဲခ်မ္းသာေတာ္ေတာ္ကြာျခားေနျပီျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ၏မိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကြာၿခားေနၾကပါသည္။ စစ္သည္ တစ္ဦးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအိမ္ေမြးထားေသာသတၱ၀ါေလးတစ္ေကာင္ေလာက္ပင္ တန္ဖိုးမထားၾကပါ။ ထို႕ေၾကာင့္စစ္သည္မ်ားစုေပါင္းေတာင္းဆိုကာ၊ မေက်နပ္မႈမ်ား ကိုဖြင့္ေျပာရဲလာရန္ အထက္ႏွင့္ေအာက္ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ားကို မ်ားမ်ားေျပာေပးဖို႔လို ပါသည္။ စစ္သည္တစ္ဦးမွ (၁၀)ေယာက္၊ တပ္ရင္းတစ္ရင္းမွ (၁၀)ရင္း၊ တပ္မ တစ္ခုမွ (၁၀)ခုအစရွိသျဖင့္ စစ္တပ္အတြင္းမေက်နပ္မႈမ်ားကို ဖြင့္ထြက္လာေအာင္ ႏႈိးဆြေပးျပီး ျပည္သူလူထုဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းေစေရး အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
          နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီမရွိေသာ အဖြဲ႔စည္း ျဖစ္သည္။ အမိန္႔နာခံရမည္ဆိုျပီး လက္နက္ႏွင့္မိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခံရေသာ အဖြဲ႔စည္းျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ေအာက္ေျခစစ္သည္အမ်ားစုသည္အေျခခံ ပညာနည္း ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးမ်ားကိုနားလည္သေဘာ ေပါက္မႈအားနည္း ၾကပါသည္။၄င္းတို႔အားဒဲ့ဒိုးေျပာမွန္လွ်င္မွန္သည္မွားလွ်င္မွားသည္ ကိုျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဖို႔လိုပါသည္။စစ္သည္တို႔၏အသဲႏွလံုးသည္ယင္းတို႔၏ ဇနီးသားသမီးမ်ားေပၚတြင္ သာရွိပါသည္။အလားတူအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္မွစစ္သည္မ်ား ထက္စာလွ်င္ပညာတက္ ၾကပါသည္။စစ္သည္မ်ားအားစည္းရံုးႏိုင္စြမ္းသည္ အရာရွိမ်ား ေပၚတြင္ တည္ပါသည္။ အရာရွိမ်ားကိုပညာပါပါ နားလည္ေအာင္အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားသင့္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္အရာရွိျဖစ္ေစ၊စစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ငါ့အသက္ ေတာင္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တာပဲဟု အေတြးအေခၚရွိပါသည္။ေျပာခ်င္သည္မွာအၾကမ္းနည္းျဖင့္ ၄င္းတို႔အားဆက္ဆံလာမည္ ဆိုပါက လက္ခံလိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္သည္တို႔အေပၚ ဆဲဆိုမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။


ေန႕စြဲ။  ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ၇ႌလ (၁)ရက္                                       
ေနရာ။  ၀ါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕No comments:

Post a Comment