Shwe Dagon

Shwe Dagon

Sunday, April 13, 2014

က်ားကြက္ေတြနဲ႔ လွည္႔စားခဲ႔သလား?

 
အပိုင္း(၃)
က်ားကြက္ေတြနဲ႔ လွည္႔စားခဲ႔သလား?
ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ 2001 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွ ထိထိမိမိ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခဲ႔ေၾကာင္း အေထာက္ထားမ်ား ေတြ႔ခဲ႔ရေလသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အဂၤ်င္နီယာ ၃၂ ေယာက္ ပါ၀င္ေသာ ယံုေျဗာင္း အမည္ရ သေဘာၤသည္ ျမန္မာေရပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ 2001 ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ငါးဖမ္းေလွ အသြင္ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ျပီး ျမန္မာေရတပ္မွ ၄င္းသေဘာၤအား ေစာင္႔ၾကပ္လိုက္ပါလ်ွက္ သီလ၀ါ ေရတပ္ စခန္းသို႔ ည ၁၁ နာ ၄၄ မိနစ္တြင္ ေရာက္၇ိွခဲ႔ေၾကာင္း သိရျပီး ၄င္းေရတပ္ ၏ အစီစဥ္ျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး အရာ၇ိွ ၄ ဦးမွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ၄င္းတို႔အား ေမျမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ႔ေလသည္ဟု ထိုအခ်ိန္က လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနတြင္ ဗိုလ္မွဳးအဆင္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ႔သည႕္ ဦး ေမာင္ေမာင္မင္းမွ စာေရးသူအား အခ်က္လက္မ်ား ေပးခဲ႔သည္႔အျပင္ စာေရးသူမွ ၄င္းအား အာအက္ေအ မွ ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေပးကာ တိုက္ရိုက္ အသံလႊင္ ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ႔ျပီး ေျမာက္ကိုရီယား သေဘာၤတြင္ ညဴကလီးယား သို႔မဟုတ္ ဒံုက်ဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ေသာ အဂၤ်င္နီယာမ်ား လိုက္ပါ ကာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ၃ ၾကိမ္မ်ွ အာအက္ေအမွ ထုတ္လႊင္ တင္ဆက္ခဲ႔ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ကေလး ေဒသ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အရပ္သားႏွင္႕ ေကအန္ယူ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားဟု ဆိုေလေသာ လူေပါင္း ၃၀၀ေလာက္အား မျမစ္ျပတ္ေခ်းမွဳန္း သတ္ျဖတ္ျပခဲ႔ျပီး သူရဘြဲ႔ ရရိွခဲ႔ေလေသာ ဧရာ၀တီ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲေရး တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရႊမန္းအား တိုက္ရိုက္တာ၀န္ေပးကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးတြင္ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရာခ်ေပးခဲ႔ေလ၏ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုအခါက အတြင္းေရးမွဳး (၁) လည္းျဖစ္သူ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ အား ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ လုပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ ပတ္သက္ စံုစမ္းေလ႔လာျခင္း မျပဳရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွ ရာဇာသံ ေပးခဲ႔ေလသည္။
2004 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပုတၱရာ ဂ်ာရာ တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ၏ ကိုယ္ပိုင္ ျမိဳ႔သစ္တည္ေဆာက္ပံုအား အျပီးသတ္ ေလ႔လာျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ျမိဳ႔သစ္တခု စတင္ တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ႔ျပီး ေနျပည္ေတာ္ ၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၃၃ မိုင္ အကြာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အဂၤ်င္နီယာမ်ားမွ ေျမေအာက္ လိွဳင္ဂူမ်ား အား ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ တည္ေဆာက္ေနခဲ႔ျပီး ၄င္း လိွဳင္ဂူမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၏ အၾကီးစား ဒုံးခြင္းဒံုးက်ဥ္မ်ား ထားသိုရန္ႏွင္႔ အေရေပၚ ေျမေအာက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ညြွမ္ၾကားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ႔ေလ၏။
ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္ျပည္မွ တဆင္႔ ၾကားခံကာ ဥဒဟို သြားေရာက္ေနၾကျပီး ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဒံုက်ဥ္ လက္နက္မ်ား အစိတ္ပိုင္းလိုက္ တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဂ်ိမ္းစာေစာင္ အတြဲ ၁၀၅ အခန္း (၄)တြင္ အတိလင္း ေဖၚျပလာသည္ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မွင္သက္သြားၾကေလသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဏာသက္ေရာက္မွဳဆိုင္ရာ ေနာက္ကြယ္တြင္ အားျပိဳင္ ေနၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ႔တို႔၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမ်ား တရုတ္ျပည္မွတဆင္႔ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ သြားေရာက္ေနသည္ကို ေထာက္လွမ္းေရး ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းအား သတငး္အခ်က္လက္တင္မက အေထာက္ထား ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင္႔ အခိုင္မာ တင္ျပလာေသာအခါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ ႏိုင္ငံတကာ စည္းရံုးသိမ္းသြင္ေရး ဗ်ဴဟာအားထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္မာ အဆိုျပဳၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္၏ မရဲဘဲ က်ြဲစီးေနခဲ႔ေသာ ၄င္း၏ အေျခေနအား ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ အုပ္စုမွ သိေနမိခဲ႔သည္မွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒလတြင္ ဆႏၵျပမွဳအား ကိုင္တြယ္ခဲ႔ပံုကို အေသးစိတ္ေလ႔လာမိၾကျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔အား အခ်ိန္မေရြးဖယ္ရွား သုတ္သင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းအား ဒုတိယ ေထာက္လွမ္းေရး ညြန္ခ်ဳပ္အျဖင္႔ ခန္႔အပ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕၏ ေအာက္တြင္ ထိုးသြင္း တံုးခု ထားခဲ႔ေလသည္ကို ကမာၻေက်ာ္ လူၾကမ္းၾကီး ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တေယာက္ 2004 ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ လွလွပပ ျဖဳတ္ထုတ္ေထာက္ခ်ျခင္း ခံလိုက္ရေလသည္။
ကိုရီးယား ဆိုင္ရာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လမစ၍ ကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမွဳအား ျမန္မာျပည္သူမ်ား ပိုမို ထိေတြ နားလည္ႏိုင္ေစ၇န္ ျမ၀တီမွ အခန္းဆက္ တြဲၾကီးမ်ားျဖင္႔ အသဲအသန္ အရိွန္ျမွင္႕ကာ ကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမွဳအား ျမန္မာျပည္အတြင္းသို႔ အတင္း ထိုးသြင္းခဲ႔ေလျပီး ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ၾကည္း ေရ ေလ ကြပ္ကဲေရမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေအးဂ်င္႕မ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႔မွဳ ပိုမိုနီးစပ္လာရျပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ကို၇ီးယား စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ကိုရီးယား စင္တင္ ဂီတပြဲမ်ား ကိုရီးယား စေသာ အသံမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္လာေစခဲ႔ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ သူလ်ွိဳလုပ္ဆက္ဆံေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတို႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ အစီစဥ္အတိုင္း တိုင္းျပည္အတြင္းသို႔ အင္တိုက္အားတိုက္ ထိုးသြင္းခဲ႔ေလသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾကည္း ေရ ေလ ညိ ွႏိုဳင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင္႕သို႔ သူရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရႊမန္းမွ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ တရုတ္ျပည္ေလေၾကာင္း ခ၇ီးစဥ္ျဖင္႔ အတိလင္း သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးက်ဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အထိသို႔ပင္ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႔ခြင္႔ရခဲ႔ကာ မိမိႏွင္႔ အတူ ပါလာေသာ ေရႊရည္ခ်ိန္ (၂၄) ကရက္တြင္ ထည္႕သြင္းျပဳလုပ္ထားသည္႔ ျမန္မာ႔ အဖိုးတန္ ပတၱျမားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆ ဒသမ ၃)သန္း ခန္႔ ကို ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ညဴကလီးယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ညြန္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂ်ံဳျဗြန္ဟို ႏွင္႔ အဖြဲအား ၄င္း ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္ပိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားအား၄င္း အသီးသီးေပးအပ္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ဥ္ မ်ား ၀ယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္( ၈) ခုအား အျပီးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေလ၏။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ ရုကၡစိုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ မွလည္း ၄င္းအားတာ၀န္ေပးထားခဲ႔သည္႔အတိုင္း ၂၀၀၈ ျပည္လံုးက်ြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု လက္မေထာင္ေနေသာ ကာလႏွင္႔ တခ်ိန္တည္းက်ေရာက္ေနၾကကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္ႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတို႔ ေျမြမ်ားသကဲ႕သို႔ပင္ အခ်င္းခ်င္း ေျချမင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပဲ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဗိုလ္သန္းေရႊမွ ၾကိဳတင္ လ်ာထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေမာင္းႏွင္ ကိုင္တြယ္ေရး ယႏၱယားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေရႊမန္းသည္ ၄င္း၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ဦးစီးဦးေဆာင္ အျမင္႔ဆံုး ရာထူးအား ေပးအပ္ ေမာင္ႏွင္ရန္ ခိုင္ခိုင္မာမာပင္ အစီစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတေယာက္ က်ားကြက္တခုေၾကာင္႔ ကင္းမေပါက္ပဲ အစားခံရေတာ႔မလိုလုိပင္ ျဖစ္ခဲ႔ရေသာ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတို႔၏ ေျမာက္ကိုရီးယား ျမန္မာဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင္႔ အခ်ိဳ႔ေသာ ဗီြဒီယိုဖိုင္ ဓါတ္ပံုသတင္း အခ်က္လက္ဖိုင္မ်ား ႏိုင္ငံတကာသို႔ယိုစိမ္႔ေပါက္ထြက္ခဲ႔ရျပီးhttp://www.energyintel.com/pages/login.aspx?fid=art&DocId=698432 တြင္ အတိလင္း အၾကီးက်ယ္ ေရးသားေဖၚေစခဲ႔မွဳက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး တပ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊ၏ ေဒါသ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ ျဖစ္ခဲ႔ရကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းအား ေခၚယူ စစ္ေဆးမွဳ ၃ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းအား ၄င္းကုိယ္တိုင္ လ်ာထားခဲ႔ေသာ အနာဂတ္ အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးယႏၱယားအတြက္ သံသယ ျဖစ္ခဲ႔ရျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသည္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းအား ေခတၱ ေမွးမွိန္ေသာ ေနရာတြင္သာ ျပန္လည္ထားေစခဲ႔ကာ မူလ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ တိုင္းျပည္ အေျပာင္းလဲတြင္ သမၼတ ရာထူးအထိ အပ္ႏွင္းေပးရန္ ရည္၇ြယ္ထားခဲ႔မွဳမွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အဆင္႔ျဖင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းေခၚ ယေန႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ဦးေရႊမန္း ျဖစ္ခဲ႔ရျပီး နာမည္ပ်က္ ကင္းျပီး တာ၀န္ေၾကေအာင္ အရာရာတိုင္း တေသြမတိမ္း လိမ္လည္ လွည္႔ပတ္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ဦးသိန္းစိန္းအား သမၼတ ရာထူးတြင္ ျပန္လည္ ေရြ႕ေျပာင္း ေမာင္းႏွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ႔ပါ၏။
အဆံုးသတ္ဆိုရေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊအဖိုမွာ ၄င္း၏ လ်ွိဳ႔၀ွက္ စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပရိုတိုေကာလ္ ဟုေခၚေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္႔ စည္းကမ္းမ်ားအား ေဖါက္ဖ်က္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ လ်ွိ႕၀ွက္ဆက္ဆံေနခဲ႔ရာတြင္ တာ၀န္ ေတာက္ေလ်ာက္ေပးထားခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း ယခု ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ အေတာ္ခက္ခဲေနခဲ႔ရသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ႏိုင္ငံတကာ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္အေကာင္ထည္ေဖၚေပးခဲ႔ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းမွ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရသည္မို႔ ေလးနက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အႏၱရယ္ဂယ္ေပါက္ ေသာ႔ၾကီးတေခ်ာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းေခၚ ယေန႔ သူရ ဦးေရႊမန္းထံတြင္ အခိုင္မာ ရိွေနသည္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊအတြက္ စားရလ်င္လည္း သဲတရွပ္ရွပ္ ပစ္ထုတ္ရမည္မွာလဲ အဆီတ၀င္း၀င္း ျဖစ္ေနေသာ အသားဟင္းပမာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္မို႔ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာေသာ ၄င္း၏ က်ားကြက္အတြင္းမွ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပန္လည္ထည္႔သြင္းခဲ႔ရကာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အျဖင္႔ ဟန္ကိုယ္႕ဖို႔အေနႏွင္႕ ဦးေရႊမန္းတေယာက္ ဆက္လက္ တာ၀န္ အမွဳေတာ္မ်ားအား လက္ရိွ အနားယူသြားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ယခု ဦးသန္းေရႊ၏ ကစားကြက္ထဲတြင္ ကျမဲ ကျပေနရေၾကာင္းပါ……………..
ေက်းဇဴးတင္ပါသည္
အပိုင္း (၄) အား ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါအံုးမည္………….. ေစာင္႔ေမ်ွာ္ဖတ္ရွဳ႕ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္……ၾကိဳက္သလိုသာ ရွယ္နိဳင္ ေ၀ငွႏိုင္ၾကပါသည္။
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment