Shwe Dagon

Shwe Dagon

Wednesday, March 19, 2014

ဒီပဲရင္းကိစၥအလြန္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

                    


 ဒီပဲရင္းကိစၥအလြန္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး


 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ(၃၀)ရက္ေန ့ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈၾကီးကို ယေန ့ထိတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အမွတ္တရ
ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ေန ့ျပီးလွ်င္ ဒီပဲရင္း
လုပ္ၾကံမႈၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒုတိယအမဲစက္တခု ျဖစ္ပါသည္။  ပို၍ဆိုးသည့္
အခ်က္မွာ တိုင္းတပါးဧ။္ပေရာဂမပါဘဲ ျပည္တြင္းက ျမန္မာလူမ်ဳိး အာဏာရွင္ၾကီးျဖစ္
သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ စီမံလမ္းညႊန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈၾကီး
ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊသည္ ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းျပီးသည့္ေနာက္ ေခါင္းေရွာင္သည့္
အေနျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညန္ ့ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ထို ့
ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့ကို ဒီပဲရင္းျပႆနာကို ျပည္တြင္းျပည္ပကေက်နပ္သည္
အထိေျဖရွင္းရန္ လမ္းညႊန္မႈ ေပးခဲ့သည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ ့ေျဖရွင္းရန္တာ၀န္ကို
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဦး၀င္းေအာင္(အက်ဥ္းေထာင္တြင္းကြယ္လြန္)၊ ဒုတိယႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ၾကီးဦးခင္ေမာင္၀င္းတို ့အား သီးသန္ ့တာ၀န္ေပးကာ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အာရွႏိုင္ငံမ်ားသုိ ့ လွည့္လည္ျပီး Photo Diplomacy ကိုအသံုးျပဳကာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားက
ေက်နပ္သည္အထိ လွည့္လည္ရွင္းျပခဲ့ရသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ
သံအမတ္ၾကီးမ်ားမွတဆင့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္လည္း
ျပည္သူမ်ားေက်နပ္ေစရန္ Road Map (၇)ခ်က္ကို ခ်ျပျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္ထြက္ေပါက္
ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကိုခ်ျပခဲ့သည္။

 ဒီပဲရင္းကိစၥအလြန္္ ျပည္တြင္း-ျပည္ပက ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့ဧ။္
အဓိကေျဖရွင္းမႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဧ။္ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစဥ္ကေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္ လက္
တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္ကုိ ျပည္ပႏိုင္ငံ
မ်ားကေထာက္ခံခဲ့ၾကသကဲ့သုိ ့ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့အစည္း
မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးခဲ့ၾကပါသည္။
အလာတူးပင္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ အရာရွိအၾကပ္တပ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္း
မ်ား၊ ဘုရားသားေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားအလုပ္သမားမ်ား၊လယ္သမားမ်ားအပါအ၀င္
ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ၀မ္းသာအားရၾကည္ႏႈးခဲ့ရပါသည္။ ငါတို ့ျမန္မာျပည္ၾကီး
ဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေတာ့မည္ ဆိုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီးတင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မ
ေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႈး
ခ်ဳပ္ရံုး ဌာနၾကီးမႈး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတို ့အား သီးသန္ ့တာ၀န္ေပး၍ ညွိႏႈိင္းေစခဲ့ပါ
သည္။ထိုကဲ့သုိ ့ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့အေနျဖင့္ တပ္ခ်ဳပ္-
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊထံသုိ့ ေန ့စဥ္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တိုင္း ဒီပဲရင္းျပႆနာေျဖရွင္း
မႈမ်ားအျဖစ္တင္ျပအစီရင္ခံျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္အ
ခ်က္မ်ားတြင္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ဖမ္းဆီးထားသည့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
မ်ားကိစၥ၊ အမ်ဳးိသားညီလာခံပါအခ်က္အလက္အခ်ဳ ိ့ ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ
ဆိုသည့္ NLD ဘက္ဧ။္အဓိကအခ်က္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သကဲ့သုိ ့  ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ်ကိုသင္ပုန္း
ေခ်ေရး၊ တပ္မေတာ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ပါ၀င္ခြင့္ေပး
ေရး၊စသည့္တပ္ေမတာ္ဧ။္သေဘာထားဆႏၵမ်ားလည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD မွ တင္ျပရာတြင္ ျပည္သူမ်ားကေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ခဲ့သျဖင့္ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရခဲ့သည္ကို တပ္မေတာ္အစိုး
ရကလည္းအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုပစ္ပယ္မည္ဆိုလွ်င္
NLDအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုေစာ္ကားရာသစၥာေဖာက္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တပ္
မေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္NLD ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို
တနည္းနည္းျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳေစလိုေၾကာင္း၊ NLDႏွင့္ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိိုကေရစီအေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရင္းဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားကို အက်ဥ္း
ေထာင္အတြင္းမွျပန္လႊတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ အမ်ဳးိသားညီလာခံတြင္ အခ်ဳ ိ့အခ်က္
မ်ားသည္ ေက်လည္ေအာင္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးေစ
လိုေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ တပ္ေမတာ္ဘက္မွေျပာၾကားသည့္
ဒီပဲရင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိ္ုင္ငံေတာ္အတြက္သင္ပုန္ေခ်မည္ဆိုပါက NLDအေနျဖင့္
ကန္ ့ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဧ။္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္
ခုအထိပါ၀င္ခြင့္ေပးေရးကိစၥကိူမူ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ..စ
သျဖင့္လည္းNLDကျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

NLD ဧ။္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ ့သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ခင္ညြန္ ့ႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္ရံုးခန္းတြင္းသုိ ့ သြားေရာက္သတင္းပို ့ရ
ပါသည္။ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့သည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ခင္ညြန္ ့တို ့ေရွ ့တြင္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊအား NLD ဧ။္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား သ
ေဘာထားမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပရပါသည္။ အဆိုပါတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊက မူအရသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္အေသးစိတ္ဆက္
လက္ေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္မူအရသေဘာတူညီ
ခ်က္အေပၚအေျချပဳကာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့သည္ NLD ႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ NLDေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြ ့ဆံုႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္
ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့အေနျဖင့္ NLD ႏွင့္အေသးစိတ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပီးေနာက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊကဆက္လက္လမ္းညႊန္ေပးရန္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ထဲေရး
၀န္ၾကီးဗိုလ္မႈးၾကီးတင္လႈိင္က တင္ျပခဲ့ရပါသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊသည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းသူရတင္ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားအခ်ဳ ိ ့ကို ဦးစြာပဌမလႊတ္ေပးျပီး က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဆက္လက္
လႊတ္ေပးႏိုင္ေရးစီစစ္ရန္ႏွင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥအေပၚ တနည္းနည္းျဖင့္ အ
သိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေရးကို NLD ႏွင့္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္
အေျခခံမႈ (၁၀၄)ခ်က္ထဲမွ အခ်ဳ ိ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳ
မည္ ဟု ထိုစဥ္က လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္လမ္းညႊန္
ခ်က္ကို ဗိုလ္မႈးၾကီးတင္လႈိင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း၊ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းထြန္း ထို(၃)ဦးမွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLDေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္အသိေပးအေၾကာင္းျပန္
ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့သည္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့၀င္မ်ားအား ၀မ္းသာအား
ရျဖင့္ အမ်ဳးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၉၅%ေတာ့ ေသခ်ာေနျပီဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါ
သည္။ အဆိုပါေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ ့၀င္မ်ားအားလည္း အမွားအယြင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္
စကားအသံုးအႏႈန္းမွအစ အစစအရာရာသတိထားျပီးေျပာၾကားရန္ မွာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့
ပါသည္။ ထိုမွာၾကားမႈအေပၚ  NLD ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးမ်ား ၀မ္းသာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္
ကိုသိရွိခဲ့ရပါသည္။

သို ့ေသာ္လည္း အမ်ဳးိသားညီလာခံျပန္လည္က်င္းပရန္ရက္ပုိင္းအလိုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မႈးၾကီးသန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညႊန့္ႏွင့္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့ကိုေခၚယူျပီး၊
ယခင္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚျပင္ဆင္မႈကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးဧ။္
ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးတင္ဦးကိုလႊတ္မေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊
NLD က  ဦးစြာအမ်ဳးိသားညီလာခံျပန္တက္ေပးရန္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္း
NLD ဧ။္ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚမူတည္ျပီးမွ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့မွတဆင့္ေျပာၾကား
ထားသည့္ NLDဧ။္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားမည္ဟူေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္ ထိုျပင္ဆင္ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား
အားလံုးဧ။္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ထိပ္တိုင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားပင္လွ်င္ မ်ားစြာမေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး၇ံုးတြင္ တာ
၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာအရာရွိအၾကပ္တပ္သားမ်ားပင္လွ်င္ တိုးတိုးတိတ္တိ္တ္ေ၀ဖန္
မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္ျပင္ဆင္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗိုလ္မႈးၾကီးတင္လႈိင္ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတို ့မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပန္လည္ေျပာ
ၾကားခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ " ရွင္တို ့စစ္သားေတြ ေယာက်ာၤးေတြျဖစ္ေန
ျပီး ဂတိသစၥာမတည္တဲ့သူေတြ " ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးဧ။္
လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဆိုသည့္ ဂုဏ္သိကၡာသည္ တစ္ျပားသားမွ်မက်န္ေအာင္
ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ထိုစဥ္အခ်ိန္အခါ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန ့အထိ အမ်ဳးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ၀းၾကီးေ၀းခဲ့ရပါသည္။ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးကိုဦးစားေပးခဲ့သည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့ႏွင့္တစ္ဖြဲ ့လံုးလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊဧ။္လက္ခ်က္ေၾကာင့္
ဘ၀နိဂုန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ စိတ္ေျပာင္းလဲသြားရျခင္းသည္ 
ဇနီးျဖစ္သူေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးဧ။္အခါေတာ္ေပးျဖစ္သည့္  ၾက့ံခိုင္ဖြံျဖိဳးေရး
အတြင္းေရးမႈး ဦးေအာင္ေသာင္းတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို အနီးကပ္ရွိေနသူမ်ား
ထံမွတဆင့္ၾကားသိရပါသည္။

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၄)ရက္ေန  ့ရက္စြဲပါ "ဥိးတင္ဦး ႏွင့္ လက္ေတြ ့ျပႆနာ၊
ေရးသားသူ-ရန္ျငိမ္းေအာင္(လူငယ္) " တြင္ ေအာက္ပါစာပိုဒ္ေလး ပါ၀င္ပါသည္။
   "သို႔ေသာ္ ဘဘဦးတင္ဦးကပင္၊ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ ဝိေရာဓိတခုသည္
    ရွိေနေၾကာင္းကို ယခုလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ထုတ္သြားခဲ့ပါသည္။ ဝါရင့္ႏိုင္ငံ
    ေရးသမားၾကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား စုေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳပဲြတြင္၊
    ျပန္လည္ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာရာ၌္ ဒီပဲယင္းကိစၥအၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံ ျပန္
    မေခၚမီ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ မည္သူကမွ
    မေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္မ်ားကို ဘဘက သူ႔ထံုးစံအတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေျပာခဲ့ပါ
   သည္။အဓိက အခ်က္မွာ ထိုစဥ္က ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီဲပဲယင္းကိစၥကို ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း နအဖ ဘက္ကို ေျပာ
    ထားၿပီးၿပီ၊ ညီလာခံသို႔ NLD ျပန္တက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူၿပီးၿပီ၊ ထုိစဥ္က
    ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး အပါအဝင္ တဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအရ၊ ထိုစဥ္က
     ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံခဲ့ၿပီးၿပီ။ တရက္အလုိက်မွ တပ္ခ်ဳပ္
    က အားလံုးကိုဖ်က္ပစ္လုိက္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
   ဤတြင္ NLD က ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကြယ္ဝွက္ေနေသာ ျပႆနာတခုကို
   အဖဲြ႔ဝင္မ်ား ရွင္းရွင္းၾကီး ျမင္လာရပါၿပီ။ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို
    အေျခခံမူအျဖစ္ ေရႊဂံုတုိင္ ေၾကညာစာတမ္းအထိ ၿမဲၿမံစြာ ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။
    သို႔ေသာ္ တဖက္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္
    စိတ္မဝင္စား႐ံုမွ်မက၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးရလဒ္ကို ဖ်က္ပစ္ၿပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ျဖဳတ္
    ပစ္ဖို႔ဝန္မေလးပါ။ဤပဋိပကၡကိုမည္သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။"

စာေရးသူအေနျဖင့္စာဖတ္ပရိႆတ္မ်ားကို ေျပာၾကားလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
အမ်ဳးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။
ညွိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ျပည္သူထဲက ျပည့္သူတပ္မေတာ္ျဖစ္ခ်င္သည္။ ျပည္သူသည္သာအမိ
ျပည္သူသည္သာအဖျဖစ္သည္ဟုခံယူထားသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာသည္အာဏာယစ္မူးေနသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူေျပာဆိုလိုေသာအခ်က္ကို ဦးတင္ဦးဧ။္ေျပာစကားမ်ားကပိုမိုေပၚလြင္ေလးနက္ေစခဲ့ပါသည္။
အာဏာရွင္ကိုဖယ္ရွားႏိုင္မွသာလွ်င္လက္ရွိအာဏာရွင္စနစ္သည္သည္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းပါမည္။
အာဏာရွင္ကိုဖယ္ရွားရန္မွာျပည္ပရွိမ်ဳိးခ်စ္မ်ားထက္ျပည္တြင္းရွိတပ္မေတာ္သားမ်ားက
ပိုမိုလုပ္စြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳးိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဧ။္ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ကို တပ္မေတာ္
သားမ်ားအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ
သည္။


ဗိုလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ေဖေဖယ္၀ါရီလ(၂ရ)ရက္

No comments:

Post a Comment