Shwe Dagon

Shwe Dagon

Thursday, November 14, 2013

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားၿပိဳင္ရာမွ ျပည္သူေတြ ေျမဇာပင္ဘ၀ေရာက္ရ 
 လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အားၿပိဳင္ရာမွ ျပည္သူေတြ ေျမဇာပင္ဘ၀ေရာက္ရ
ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲခဲ့သျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွာမယဥ္ပါးေသးမီမွာပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး အၾကပ္အတည္း ကိုဆိုက္ေရာက္လ်က္ရိွေပသည္။ ၎အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း ဖယ္ထရယ္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလာေအာင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မပါ ၀င္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ MPC မွ ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ စိတ္ဓာတ္က်လ်က္ ရိွၿပီး ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္ေရး ၎၏အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲြေရးမရမီမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေပးေတြ႕ရသည့္အေျခအေနသို႔ ဆုိက္ေရာက္ လ်က္ရိွေပသည္။
ထိုသုိ႔ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနစဥ္မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ(၂)ဦးမွာလည္း ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုးမေပးဘဲ နစ္သထက္နစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လာလ်က္ရိွ ေပသည္။ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တင္သမွ်စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကကန္႔သတ္ တားျမစ္ေနေပသည္။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေရွ႕သို႔ဆက္၍ ေျခမလွမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနေပသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထိေရာက္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရရိွဘဲ ျဖစ္ေနေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ႀကံလိုက္ လူထုမွကန္႔ကြက္လိုက္ ျဖစ္ေနသလို လႊတ္ေတာ္မွလည္း ကန္႔သတ္တားျမစ္ေနသျဖင့္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ျဖစ္ေနေပသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးအတၱ၊ မာန္မာနမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွအစိုးရအဖဲြ႕လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ မႈမရိွေအာင္ ထိုးႏွက္ေနေပသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အထက္၌ ေနလာရာမွ အရပ္ဘက္အစိုးရသို႔ အသြင္းေျပာင္းစတြင္ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတ ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႕အား အာဏာအလြန္အကၽြံေပးထားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ခံစားခြင့္မ်ား ထုိက္သင့္သေလာက္သာ ေပးအပ္ထားသျဖင့္ဦးေရႊမန္းမွ ထိုအားနည္းခ်က္ကို အခြင့္အေကာင္း ယူကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စည္း႐ုံးလိုက္သည္။ ၎တို႔ဘက္သို႔ ပါလာသည့္အခါတြင္အစိုးရအဖဲြ႕အား စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတစ္ဖဲြ႕လုံးႏႈတ္ထြက္ေစျခင္း၊ အစိုးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တားဆီးကန္႔သတျ္ခင္းမ်ား ေပၚေပၚတင္တင္လုပ္လာျခင္းတို႔အျပင္ Right to Recall အား အသက္၀င္ေစမည့္ဥပေဒအား ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္း ၁၇၀ ဦးအား အစိုးရရာထူး၀န္အဖဲြ႕အား အသိမေပးဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ တစ္ဆင့္ျမင့္ ရာထူးမ်ားတိုးေပးျခင္း၊ သမၼတ၏လစာခံစားခြင့္ သိန္း(၅၀) အစား (၁၅)သိန္းအား သမၼတမွခံစားသည္ကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လာသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ယခင္(၃)သိန္းက်ပ္မွ (၆)သိန္းက်ပ္သို႔ တိုးျမွင့္ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္မွေဆာင္ရြက္လာျခင္းမ်ားသည္ အစိုးရကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။ အမွန္တကယ္(၆)သိန္းက်ပ္သာ ခံစားေစပါက ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကိုဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအား အသုံးမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုးျမွင့္ခံစားေစပါက တစ္လလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲမွ လစဥ္က်ပ္သိန္း (၂၀၀၀)ခန္႔ ကုန္က်ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယူသင့္ပါရဲ႕လား စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရၾကား အာဏာလြန္ဆဲြမႈေၾကာင့္ ၾကားထဲမွျပည္သူမ်ားအား ေျမဇာပင္မျဖစ္ ေစလိုပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူစုံညီစြာျဖင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရွင္သန္ေအာင္ ခ်ီတက္ေစလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ယခုလက္ရိွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေန အထားသည္ အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ကင္းမဲ့လ်က္ရိွေပသည္။ လႊတ္ေတာ္အား ယခုအတုိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ရင္း အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
ဘၾကီးေအာင္

No comments:

Post a Comment