Shwe Dagon

Shwe Dagon

Tuesday, October 22, 2013

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႔)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္   
ေဆာင္းပါးရွင္၊ ေအာင္လင္းထြဋ္
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္  ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအႀကပ္အတည္းျဖစ္တိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလးစားခ်စ္ခင္ ေသာ အမ်ိုးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုခ်ဥ္းကပ္ျပီးမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးကာ  ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္ေလ့ရွိသည္ကို အထူးအေထြမတင္ျပလိုေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္အတိတ္ကသမိုင္းေႀကာင္းမ်ား ကိုဆင္ခ်င္ျပီး NLD ဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ စာေရးသူသိရွိခ့ဲသမွ်တင္ျပအပ္ပါသည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုအက်ယ္ခ်ဳပ္ထားျပီး စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ  ထားေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ႏိုင္လိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ အျပတ္အသတ္မရွဳံးႏိုင္ ဟုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြက္ခ်က္ျပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခ့ဲေသာ္လည္း NLD အျပတ္ အသတ္ႏိုင္ခ့ဲသျဖင့္ NLD အာဏာရွိလာလွ်င္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ရေတာ့မည္ဟု စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးငယ္တို႔ စိုးရိမ္ခ့ဲႀကပါသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြင္း ျပႆနာႀကီးငယ္မ်ားရွိခ့ဲျပီး ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကို အလစ္အငိုက္ယူ တိ္တ္တိတ္ဖယ္ရွားခ့ဲျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ တင္းမာေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္အမ်ားစု ေနရာယူခ့ဲႀကပါသည္။ အာဏာရျပီးမႀကာမွီမွာပင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပမည္ဟုေႀကညာျပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာ္ပြဲတြင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရမွဳကိုလစ္လ်ဴရွဳခ့ဲပါသည္။ထိုေနာက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို NLD မွ ထုတ္ပယ္ေပးရန္ႏွင့္ NLD အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ေရာက္ေရး NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားစည္းရုံးရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအားတာဝန္ေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏   ႏိုင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မွဳ အခန္းကဏၭတြင္ တပ္မေတာ္ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး  ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ေရးဆြဲခ့ဲပါသည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ စစ္ဗိုလ္မ်ားႏိုင္ငံေရးလမ္းေႀကာင္းအတြင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေရး ႀက႔ံခိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအသင္းအသင္းကိုဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ NLDကိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား အပါဝင္စစ္အစိုးရ၏လက္ကိုင္ဒုတ္မ်ားျဖစ္သည္႔ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးျပီး စစ္တပ္ျဖစ္ခ်င္ေသာလမ္းကိုေလ်ာက္ခုိင္းခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုလႊတ္ေပးခ့ဲရျပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ NLD အမ်ိဳးသားညီလာခံမွထြက္ခ့ဲရျပီးေနာက္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုရပ္ဆဲခ့ဲရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NLD ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမွန္သမွ်ကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ဖိအားေပးရန္ႏုတ္မိန္႔ေပးခ့ဲျပီးNLDကိုမ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ေခ်မွဳန္းခ့ဲႀကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္  ကိုနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ထိန္းခိုင္းခဲ့ျပီး မရသည္႔အဆုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရန္အမိန္႔ ေပးခ့ဲပါသည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈ အားဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းမႈ အတင္းအားဓမၼေနရာေရႊ႔ခိုင္းမႈ စစ္သားမ်ားအားမုဒိန္းျပဳခြင့္လိုင္စင္ေပးမႈ ဆြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ကုလသမဂၢတြင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပခ်က္မ်ားရွိလာသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ သည္ေရးပန္းစားေပၚလြင္ထင္ရွားလာခ့ဲေလသည္။အဆိုပါအေရးကိစၥကိုလစ္လ်ဴရွဳထား၍မရမွန္း စစ္အာဏာရွင္  ႀကီးေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ထိုစဥ္အခ်ိန္က ကမၻာ႔အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား တစ္ဦးျပီးတစ္ဦး က်ဆုံးေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို လွ်ိဳ႔ဝွက္ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအားခ်ဥ္းကပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ကို စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမွ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအားတာဝန္ေပးခ့ဲျပန္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ DCI Lobby Group ကို အေမရိကန္ေဒၚလာသိန္းခ်ီေပး၍ ငွားရမ္းခ့ဲသလို အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ဟုဆိုျပီးေခါင္းစဥ္တပ္ခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ ထမင္းစားေသာက္ခ့ဲႀကေလသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂)ေယာက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေစလႊတ္ခ့ဲျပီးေနာက္ ေမလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွျပန္လည္ေစလႊတ္ေပးခ့ဲပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ နည္းနာကိုသုံး၍ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အဆင္ေျပသေရာင္ျပသခ့ဲပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အေပၚျမန္မာျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈ အားကိုးမႈ ယုံႀကည္မႈ သည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးတြက္စသလို ေလ်ာ့မသြားဘဲ ပိုလို႔သာတိုးလာျခင္းေႀကာင့္ ၄င္း၏အစီအမံ ႀကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏ အနာဂါတ္ အႏၱရယ္ရွိလာသည္႔အတြက္ ဒုဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ကိုတာဝန္ေပ.ျပီး ဒီပဲရင္းလုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုအျပတ္ရွင္းရန္ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ႀကံေသာသူေတြကိုအေရးမယူသည္႔အျပင္ ရာထူးမ်ားပင္တိုးေပးခ့ဲျပီး လုပ္ႀကံခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကိုမူ လုံျခံဳေရးအေရဆိုျပီးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခိုင္းခ့ဲပါသည္။
ဒီပဲရင္းအေရးခင္း သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဝိုင္းဝန္းရွဳပ္ခ်ခံရသည္႔အျပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးမွဳမ်ားႏွင့္စီးပြါးေရးပိတ္စို႔မွဳမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာမျပရဲေတာ့ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အားတာဝန္ယူေစျပီး လမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ခ်မွတ္ေပးကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံ ရန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အားခ်ဥ္းကပ္ျပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံ တြင္ NLD ပါဝင္ေရး စည္ၚရုံးခိုင္းခ့ဲျပန္ပါသည္။ႏိုင္ငံတကာသို႔လည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စလွယ္ Mr Razali မွ တစ္ဆင့္အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွဳရသေရာင္သတင္းလႊင့္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကိုအခ်ိဳသတ္ခ့ဲပါသည္။တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္လွိဳင္ ေခါင္းေဆာင္သည္႔အဖြဲ႔ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံခ့ဲျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအားတစ္နည္းနည္းျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံမူႀကမ္းပါအေျခခံမူမ်ားျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳေရး အစရွိသည္႔အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီ ရခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို ေန႔စဥ္ တာဝန္ခံမ်ားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ အားတင္ျပျပီးသေဘာတူ ညီမႈရယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံျပန္မစမွီ ရက္သတၱ တစ္ပတ္အလိုထိ NLD ညီလာခံျပန္တက္ေရးမွာေသခ်ာသ ေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊလည္းသေဘာတူသည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လည္းလက္ခံ ေႀကနပ္သည္႔ အတြက္ ၉၅% ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္ ဒီႀကားအတြင္းတစ္စုံတစ္ရာအမွားအယြင္းမရွိရန္ စကားလုံးအသုံးအႏွဳန္းကအစသတိထားရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအတြင္းသတိေပးမႈမ်ားရွိခ့ဲပါသည္။သို႔ေသာ္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမွေန၍ တာဝန္ခံမ်ားအားေခၚယူျပီး “ မင္းတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုေျပာလိုက္ NLD အရင္ဆုံးအမ်ိဳးသားညီလာခံကိုတက္ပါ ျပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးဘို႔စဥ္း စားေပးမယ္လို႔” ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေျပာခိုင္းခ့ဲျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္အဆင္ေျပေရးပ်က္ျပားခ့ဲရ သလို ေနာက္ဆက္တြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ရင္းႏွီးခြင့္ရခ့ဲေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ႏွင့္ စစ္ေထာက္ေရး တစ္ဖြဲ႔လုံးလည္း ဘဝေတြပ်က္ခ့ဲႀကရပါသည္။ အျမတ္ရသြားသူကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးပါ၊ ထိုကာလအတြင္း ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းေႀကာင့္ရခ့ဲေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ေမ့ေပ်ာက္သြားေစခ့ဲပါသည္။
ယေန႔ အေျခအေနမ်ားကေတာ့ ယခင္အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္မတူတာေတြရွိသလို တူတာေတြလည္းေတြ႔ေနရပါ သည္။တူတာေတြကေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ NLD မပါလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႔တိုးဘို႔မရတာပါဘဲ ဖြဲ႔စည္းပုံႀကီးဘဲျပျပ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဘဲျပျပ ျပည္တြင္းျပည္ပကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရ လို႔ဘဲေခၚေခၚ စစ္ဝတ္ခ်ြတ္အစိုးရလို႔ဘဲေခၚေခၚ လူလိမ္လူမိုက္္ေတြလို႔ဘဲသတ္မွတ္ႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျပီး ႀက႔ံခိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီ ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အစိုးရဖြဲ႔ခ့ဲေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ၏အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုသာရခ့ဲျပီး လူရာအသြင္း မခံရသည္႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီး၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကိုပါခံလာရပါသည္။္ ဒီအတိုင္းဆက္၍ သြားလွ်င္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသို႔ ျပည္သူ၏ဒဏ္ခတ္မႈကိုခံရမွာျဖစ္သလို လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား ေဘးပေရာဂမ်ားေႀကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္စိပ္တစ္ပိုင္းျပ်ိဳကြဲသြားႏိုင္သည္ကို လက္ရွိအစိုးရတြက္ခ်က္ခ့ဲပါသည္ ထို႔ေႀကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အလည္ပိုင္းေလာက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေတြ႔ဆံုခ့ဲရပါသည္။ ထုံးစံအတိုင္း အစိုးရအခက္အခဲေတြ႔လာလွ်င္ ေနာက္ဆုံးဂ်ိဳကာ (Joker) ကိုထုတ္သုံးစျမဲသည္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္၏ သီအိုရီပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေတြကေတာ့တူတာေတြပါ။
မတူတာေတြကေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားခ့ဲသည္ေတြထဲက အေတာ္တန္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးခ့ဲတာ ေတြေတြ႔ရပါတယ္ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာေတြပါ။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေတြမွလည္းပြင့္လင္းမႈေတြရွိ လာပါတယ္။ အခ်ိဳ႔အမွားေတြကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံလာတာေတြေတြ႔ရပါတယ္။ ေခတ္ႏွင့္အညီႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ား ေျပာင္းသုံးလာတာေတြရွိသလို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုကိုင္ျပီး ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဆိုျပီးအသံေကာင္းဟစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ေနရပါသည္။ ျပည္သူအတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္အဝန္းအဝိုင္းတြင္း ဝင္လာေအာင္ မလိမ့္တပတ္ တံခါးေလးအသာဟေပးခ့ဲျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါသည္ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ပါ ဘူးဟုတစ္ဖက္မွေႀကြးေႀကာ္ေနသလိုအင္အားႀကီးလာသည္႔တရုတ္ႏိုင္ငံႀသဇာခံမေရာက္ရန္ ကူညီဘို႔လဲေလသံ ပစ္ခ့ဲပါသည္။
ယခုေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳေႀကာင့္ႀကံ႔ခိုင္ေရးပါတီ စစ္ဝတ္ခြ်တ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ယခင္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေမ့ေပ်ာက္ျပီး ခ်ီက်ဴးေထာပနာျပဳေနႀကသည္ကိုေတြ႔ေနရပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားႀကဳံခ့ဲရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မဟုတ္ေသာလည္း ၄င္းလက္သပ္ေမြးထားခ့ဲေသာ တစ္ပည္႔မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ကလိမ္ကက်စ္ ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္အေတြးအေခၚေတာ့ သိပ္ေျပာင္းလဲလိမ့္သည္လို႔စာေရးသူမထင္ပါ။ ျပီးခ့ဲသည္႔ႀကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ NLD အား ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈကို အစိုးရ အားစမ္းႀကည္႔ျခင္းပါ။ NLD ၄၃ ဦး သည္ အေႀကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႀကံ႔ဖြ႔ံပါတီ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္သလို စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားလည္းအႏၱရယ္ရွိလာႏိုင္၍ ယခုကတည္းက စကားလုံးအသုံးအႏွဳံး အေႀကာင္းျပ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအေႀကာင္းအရာမ်ားကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္NLDသည္ ဆင္ခ်င္သုံးသပ္ျပီး လက္ရွိအေျခအေန တြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပါတီတြင္းသေဘာထားသာမက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီအင္အာစုမ်ား လူထုလူတန္းစားအဖြဲစည္း မ်ား၏အသံကိုလည္း အေလးတယူနားေထာင္သင့္ပါသည္။ ထိုျပင္ႏိုင္ငံတကာ၏ အသံကိုလည္းနားစြံ႔ျပီးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ေစလိုပါသည္။ အားလုံးကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဒီကိစၥမွာ မရိုးသားဘူးဆိုတာကိုသိ ေနႀကပါတယ္။ မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ႏိုင္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳလ်က္။

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္
ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႔

No comments:

Post a Comment